Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos

Magistrantūros studijų programos „Vidurio Rytų Europos regiono ir Lietuvos istorijos studijos“ tikslas – ugdyti šiuolaikinio istoriko gebėjimus matyti ir pristatyti tarptautiniu lygiu Lietuvos istoriją Europos istorijos kontekste, rengti kvalifikuotus istorikus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį darbą, tęsti studijas doktorantūroje, pritaikyti istorijos mokslo žinias ir įgytus gebėjimus įvairiose valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse – švietimo ir aukštojo mokslo, kultūros ir paveldosaugos, diplomatijos ir kt. Istorikas turi gebėti savarankiškai vykdyti istorinius tyrimus: adekvačiai suvokti istorinės raidos bendrąsias tendencijas, atskirų laikotarpių specifiką, mokėti analizuoti atskirus istorijos reiškinius, procesus, įvykius, rinkti istorinę medžiagą, ją tvarkyti, paruošti saugojimui ir publikavimui.

STUDIJŲ REZULTATAI

• turėti universalius gebėjimus dirbti su įvairiakalbiais šaltiniais, įskaitant ir vizualiuosius, gebės rašyti įvairaus pobūdžio ir apimties tekstus (esė, mokslinį tekstą, pristatomąją kalbą ir pan.),
• skleisti modernios tautinės ir pilietinės tapatybės (patriotizmo) turinį,
• pasižymėti plačiu savo tiriamos temos išmanymu regioniniame kontekste ir gebėti aiškiai ir artikuliuotai ją pristatyti bent dviejomis kalbomis,
• gebėti apibendrinti ir analizuoti skirtingų šaltinių pateikiamą informaciją ir parengti išsamias bei analitines jos santraukas, taip pat atrinkti aktualią informaciją ir ją pateikti visuomenei,
• dirbti mokslo tiriamąjį darbą, studijuoti doktorantūroje,
• populiarinti Vidurio Rytų Europos regiono ir Lietuvos istorijos žinias žiniasklaidos priemonėse ir viešojoje komunikacijoje,
• gebėti nuosekliai pasakoti istoriją įtraukiant esamus eksponatus, miestovaizdį, kitus šaltinius.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigusieji šią programą gali:
• tęsti studijas istorijos ar gretutinių mokslų doktorantūroje,
• dirbti mokslo organizacinį ir mokslo tiriamąjį darbą archyvuose, muziejuose, bibliotekose, paveldosaugos sistemoje, mokslo leidyklose ir žiniasklaidos sistemoje, santykių su užsieniu sistemoje, privačiame sektoriuje.

Daugiau apie programą