Lituanistikos katedra

Tarpukariu Vytauto Didžiojo universitete dirbo žymūs lietuvių kalbininkai ir literatai, daugelio kalbotyros ir literatūrologijos sričių pradininkai Lietuvoje: Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Eduardas Volteris, Pranas Skardžius, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete 1990 m. buvo įsteigta Lituanistikos katedra. Ji 1992 m. buvo pertvarkyta į Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Anuomet susiformavo svarbiausios Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų vykdomų tyrimų kryptys. Katedroje dirba dėstytojai ir mokslininkai, kurių iniciatyva Lietuvoje pradėti ar tęsiami tekstynų, kompiuterinės lingvistikos, psicholingvistikos, vaikų kalbos, sakytinės lietuvių kalbos tyrimai, komparatyvistiniai, regioninės Kauno literatūros, egzodo bei vaikų literatūros tyrimai. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria plačiai naudojamus skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius, rašo monografijas, skirtas užsienio universitetų lituanistiniams centrams, tyrinėja Kauno regiono literatūrą. Nuo 2016 metų abi katedros susijungė į Lituanistikos katedrą.

Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, psicholingvistika, natūralioji morfologija, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, kalbos įsisavinimas ir išmokimas, kalbos sutrikimai.
Gyvenimo aprašymas
laura.kamandulyte-merfeldiene@vdu.lt

Diana Česnauskaitė

Referentė


diana.cesnauskaite@vdu.lt

Prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, semantika, leksikografija, teksto ir tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, pragmatika.
Gyvenimo aprašymas
ruta.petrauskaite@vdu.lt

Prof. dr. Asta Kazlauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: Sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: akustinės garsų ypatybės, fonotaktika, kirčiavimas, prozodija, taikomoji fonetika ir fonologija
Gyvenimo aprašymas
asta.kazlauskiene@vdu.lt

Prof. dr. Ineta Dabašinskienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika, daugiakalbystė ir kalbos politika, sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė.
Gyvenimo aprašymas
ineta.dabasinskiene@vdu.lt

Prof. dr. Irena Buckley


Mokslinių tyrimų sritys: XIX amžiaus lietuvių literatūra, retorika ir komunikacija, mitopoetiniai diskursai, senoji Lietuvos literatūra.
Gyvenimo aprašymas
irena.buckley@vdu.lt

Prof. dr. Dalia Kuizinienė


Mokslinių tyrimų sritys: išeivijos literatūra ir kultūra, literatūros kritika, populiarioji kultūra.
Gyvenimo aprašymas
dalia.kuiziniene@vdu.lt

Doc. dr. Ingrida Balčiūnienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, gimtosios kalbos įsisavinimas, vaikų kalba, specifinis (pirminis) kalbos raidos sutrikimas, rišliosios kalbos raida.
Gyvenimo aprašymas
ingrida.balciuniene@vdu.lt

Doc. dr. Aurelija Mykolaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: XX–XXI a. lietuvių literatūra ir kultūra, šiuolaikinė dramaturgija ir teatras, lietuvių kalbos stilistika, visuotinės literatūros kontekstai.
Gyvenimo aprašymas
aurelija.mykolaityte@vdu.lt

Doc. dr. Erika Rimkutė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė bei sintezė, automatinė sintaksinė analizė, kalbos kultūra, pastovieji žodžių junginiai, morfemika.
Gyvenimo aprašymas
erika.rimkute@vdu.lt

Doc. dr. Vijolė Višomirskytė


Mokslinių tyrimų sritys: literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, posovietinio periodo literatūros strategijos, modernistinė ir postmodernistinė poetika, naratologija, lyginamieji lietuvių ir užsienio literatūros tyrimai, miesto (Kauno) literatūrinės reprezentacijos, ekokritika.
Gyvenimo aprašymas
vijole.visomirskyte@vdu.lt

Doc. dr. Andrius Utka


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė, automatizuotas vertimas, mašininis vertimas.
Gyvenimo aprašymas
andrius.utka@vdu.lt

Doc. dr. Indrė Žakevičienė


Mokslinių tyrimų sritys: literatūrinė komparatyvistika, ekokritika, ekopsichologija.
Gyvenimo aprašymas
indre.zakeviciene@vdu.lt

Dr. Agnė Bielinskienė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, sintaksė, semantika, terminologija.
Gyvenimo aprašymas
agne.bielinskiene@vdu.lt

Dr. Agnė Blažienė


Mokslinių tyrimų sritys: sociolingvistika, psicholingvistika, vaikų kalba, daugiakalbystė, kalbos raida ir praradimas.
Gyvenimo aprašymas
agne.blaziene@vdu.lt

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė / daugiakalbystė,  sociolingvistika.
Gyvenimo aprašymas
egle.krivickaite@vdu.lt

 

Dr. Eugenija Valienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė lietuvių literatūra ir literatūros kritika, literatūros sociologija, spaudos tyrimai.
Gyvenimo aprašymas
eugenija.valiene@vdu.lt

dr. Justina Petrulionytė-Sabonienė


Mokslinių tyrimų sritys: Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, sociologinės prieigos į literatūrą, postklasikinė naratologija, miesto naratyvas.
Gyvenimo aprašymas
justina.petrulionyte-saboniene@vdu.lt

Dr. Jolanta Kovalevskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, frazeologija, terminologija ir leksikografija, leksinė gramatika.
CRIS
jolanta.kovalevskaite@vdu.lt

Dr. Danguolė Kalinauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: Tekstynų lingvistika, semantika, pragmatika, teksto lingvistika, trumpųjų tekstų žanrų (minimalistinės komunikacijos formų) tyrimai, diskurso analizė, kalbos kultūra, redagavimas
Gyvenimo aprašymas
danguole.kalinauskaite@stud.vdu.lt

dr. Neringa Butnoriūtė


Mokslinių tyrimų sritys: XX a. II pusės ir naujausioji lietuvių literatūra, poetinis ikoniškumas, kultūrinė žiniasklaida, literatūros kritika.
Gyvenimo aprašymas
neringa.butnoriute@stud.vdu.lt

Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė


Darbo tema: Lietuvių vaikų mandagumo strategijos ir šnekos aktų įsisavinimas.
Vadovė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė
Gyvenimo aprašymas
viktorija1.kavaliauskaite@vdu.lt

Regina Sabonytė


Darbo tema: Lietuvių kalbos intonacija autosegmentinės-metrinės teorijos požiūriu
Vadovė: prof. dr. A. Kazlauskienė.
Gyvenimo aprašymas
regina.sabonyte@vdu.lt

Dr. Kristina Vaisvalavičienė


Darbo tema: Lietuvių ir latvių periodika vaikams: literatūriniai ir sociokultūriniai aspektai (nuo ištakų iki 1944 m.).
Vadovė: doc. dr. A. Gustaitienė.
Gyvenimo aprašymas
kristina.vaisvalaviciene@vdu.lt