Lituanistikos katedra

Tarpukariu Vytauto Didžiojo universitete dirbo žymūs lietuvių kalbininkai ir literatai, daugelio kalbotyros ir literatūrologijos sričių pradininkai Lietuvoje: Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Eduardas Volteris, Pranas Skardžius, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete 1990 m. buvo įsteigta Lituanistikos katedra. Ji 1992 m. buvo pertvarkyta į Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Anuomet susiformavo svarbiausios Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų vykdomų tyrimų kryptys. Katedroje dirba dėstytojai ir mokslininkai, kurių iniciatyva Lietuvoje pradėti ar tęsiami tekstynų, kompiuterinės lingvistikos, psicholingvistikos, vaikų kalbos, sakytinės lietuvių kalbos tyrimai, komparatyvistiniai, regioninės Kauno literatūros, egzodo bei vaikų literatūros tyrimai. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria plačiai naudojamus skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius, rašo monografijas, skirtas užsienio universitetų lituanistiniams centrams, tyrinėja Kauno regiono literatūrą. Nuo 2016 metų abi katedros susijungė į Lituanistikos katedrą.

Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, psicholingvistika, natūralioji morfologija, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, kalbos įsisavinimas ir išmokimas, kalbos sutrikimai.
Gyvenimo aprašymas
laura.kamandulyte-merfeldiene@vdu.lt

Diana Česnauskaitė

Referentė


diana.cesnauskaite@vdu.lt

Prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, semantika, leksikografija, teksto ir tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, pragmatika.
Gyvenimo aprašymas
ruta.petrauskaite@vdu.lt

Prof. dr. Asta Kazlauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: Sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: akustinės garsų ypatybės, fonotaktika, kirčiavimas, prozodija, taikomoji fonetika ir fonologija
Gyvenimo aprašymas
asta.kazlauskiene@vdu.lt

Prof. dr. Dalia Kuizinienė


Mokslinių tyrimų sritys: išeivijos literatūra ir kultūra, literatūros kritika, populiarioji kultūra.
Gyvenimo aprašymas
dalia.kuiziniene@vdu.lt

Prof. dr. Ineta Dabašinskienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika, daugiakalbystė ir kalbos politika, sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė.
Gyvenimo aprašymas
ineta.dabasinskiene@vdu.lt

Prof. dr. Irena Buckley


Mokslinių tyrimų sritys: XIX amžiaus lietuvių literatūra, retorika ir komunikacija, mitopoetiniai diskursai, senoji Lietuvos literatūra.
Gyvenimo aprašymas
irena.buckley@vdu.lt

Prof. dr. Regina Rinkauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: Dialektologija, morfologija, kalbos istorija, senieji raštai
Gyvenimo aprašymas
regina.rinkauskiene@vdu.lt

Prof. dr. Virginija Šlekienė


Mokslinių tyrimų sritys: XX amžiaus lietuvių lyrikos istorija, komparatyvistika, sovietmečio literatūra
Gyvenimo aprašymas
virginija.slekiene@vdu.lt

Doc. dr. Andrius Utka


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė, automatizuotas vertimas, mašininis vertimas.
Gyvenimo aprašymas
andrius.utka@vdu.lt

Doc. dr. Aurelija Mykolaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: XX–XXI a. lietuvių literatūra ir kultūra, šiuolaikinė dramaturgija ir teatras, lietuvių kalbos stilistika, visuotinės literatūros kontekstai.
Gyvenimo aprašymas
aurelija.mykolaityte@vdu.lt

Doc. dr. Erika Rimkutė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė bei sintezė, automatinė sintaksinė analizė, kalbos kultūra, pastovieji žodžių junginiai, morfemika.
Gyvenimo aprašymas
erika.rimkute@vdu.lt

Doc. Dr. Gitana Vanagaitė


Mokslinių tyrimų sritys: Autobiografija ir autobiografiškumas, vertybių teorija, XX a. modernioji lietuvių ir italų literatūra, literatūros sociologija, naratologija.
Gyvenimo aprašymas
gitana.vanagaite@vdu.lt

Doc. dr. Indrė Žakevičienė


Mokslinių tyrimų sritys: literatūrinė komparatyvistika, ekokritika, ekopsichologija.
Gyvenimo aprašymas
indre.zakeviciene@vdu.lt

Doc. dr. Ingrida Balčiūnienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, gimtosios kalbos įsisavinimas, vaikų kalba, specifinis (pirminis) kalbos raidos sutrikimas, rišliosios kalbos raida.
Gyvenimo aprašymas
ingrida.balciuniene@vdu.lt

Doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių kalbos leksika, leksinės sistemos paribio reiškiniai
Gyvenimo aprašymas
jurga.trimonyte-bikeliene@vdu.lt

Doc. Dr. Jurgita Vaičenonienė


Mokslinių tyrimų sritys: Skaitmeninė humanitarika, vertimo studijos, tekstynų lingvistika
Gyvenimo aprašymas
jurgita.vaicenoniene@vdu.lt

Doc. dr. Laimutė Bučienė


Mokslinių tyrimų sritys: Sintaksė, sintaksinių kalbos vienetų semantika, funkcinė gramatika, kalbos norminimas ir vartosena, kognityvinė lingvistika.
Gyvenimo aprašymas
laimute.buciene@vdu.lt

 

Doc. dr. Loreta Udrienė


Mokslinių tyrimų sritys: Vaikų literatūra, lietuvių vaikų poezija, vaikų knygų iliustracijos, tautosaka
Gyvenimo aprašymas
loreta.udriene@vdu.lt

Doc. dr. Ona Petrėnienė


Mokslinių tyrimų sritys: Stilistika, retorika, teksto lingvistika, kalbos norminimas ir vartosena
Gyvenimo aprašymas
ona.petreniene@vdu.lt

Doc. dr. Vijolė Višomirskytė


Mokslinių tyrimų sritys: literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, posovietinio periodo literatūros strategijos, modernistinė ir postmodernistinė poetika, naratologija, lyginamieji lietuvių ir užsienio literatūros tyrimai, miesto (Kauno) literatūrinės reprezentacijos, ekokritika.
Gyvenimo aprašymas
vijole.visomirskyte@vdu.lt

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė


Mokslinių tyrimų sritys: Feministinė kritika, lietuvių diasporos literatūra ir istorija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros mokymo metodika.
Gyvenimo aprašymas
zydrone.kolevinskiene@vdu.lt

Dr. Agnė Bielinskienė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, sintaksė, semantika, terminologija.
Gyvenimo aprašymas
agne.bielinskiene@vdu.lt

Dr. Danguolė Kalinauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: Tekstynų lingvistika, semantika, pragmatika, teksto lingvistika, trumpųjų tekstų žanrų (minimalistinės komunikacijos formų) tyrimai, diskurso analizė, kalbos kultūra, redagavimas
Gyvenimo aprašymas
danguole.kalinauskaite@stud.vdu.lt