VDU mokslininkai tarptautiniame projekte tiria internetines islamo aplinkas

Europos musulmonų bendruomenės (o, tiesą sakant, ir visos kitos bendruomenės) buvo transformuotos skaitmeninės revoliucijos ir naujų žinių kūrimo, įgijimo ir sklaidos procesų, kurie menkina tradicines autoritetų struktūras. Nors daugelis musulmonų lieka Europos žinių hierarchijos nuošalyje, skaitmeninės platformos suteikia naujų būdų kurti ir dalytis informacija apie save ir savo vaidmenį pliuralistinėje Europos visuomenėje. Šios platformos sustiprino ryšius tarp diasporos ir įvairios prigimties Europos musulmonų bendruomenių. Tai, savo ruožtu, padidino kartų skirtumus musulmonų bendruomenėse visoje Europoje. Pavyzdžiui, Europos „skaitmeniniai vietiniai“ musulmonai, tikėtina, labiau nei vyresnės kartos vertins „YouTube” kaip islamo žinių šaltinį, o ne vietos mečetę ar kitas tradicines religinio mokymosi vietas.

Vis dėlto, mūsų supratimas apie internetinių islamo aplinkų (angl. Online Islamic Environments, OIE) kūrimą, naudojimą ir įtaką Europos kontekste yra ribotas. Šiame projekte tiriamos šiuolaikinių OIE ypatybės ir jų poveikis įvairių musulmonų grupių socialinei ir religinei praktikai skirtinguose Europos kontekstuose ir tarp jų. Susitelkiant ties OIE kūrėjų ir naudotojų sąveika, projekte nagrinėjama kaip, kada ir kodėl asmenys ir grupės ieško patarimų internete įvairiais socialiniais ir religiniais klausimais, taip pat kaip internetinės ir kontaktinės patirtys ir praktikos sąveikauja tarpusavyje įvairiose platformose ir kontekstuose.

Projektas apima giluminius tyrimus penkiose Europos šalyse: Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Projekto esmė – ištirti, kaip įvairios musulmonų grupės dalyvauja interneto ekosistemoje, ieškodamos ir teikdamos oficialius ar neoficialius patarimus su islamu susijusiais klausimais. Projektas parodys, kaip ši sąveika lemia ir kaip ją lemia konkrečių internetinio turinio kūrėjų sėkmė. Taip pat bus analizuojama, kaip OIE naudojimas daro įtaką individualiam elgesiui ir įsitikinimams skirtingose nacionalinėse aplinkose. Projekte derinami kokybiniai ir kiekybiniai metodai: pusiau struktūruoti interviu su OIE kūrėjais ir naudotojais, internetinių įpročių skaitmeninis etnografinis stebėjimas ir transnacionalinė apklausa, skirta internetinio islamo sielovados kūrėjams ir jų sekėjams. Tyrimo metu konkretiems suinteresuotiems veikėjams, įskaitant musulmonų organizacijas, jų tinklus, politikos formuotojus ir trečiojo sektoriaus organizacijas, bus glaustai paaiškinta OIE dinamika ir jų socialinis poveikis.

Projektą iš VDU pusės vykdo prof. Egdūnas Račius ir dr. Arvydas Kumpis.

Daugiau informacijos: https://chanse.org/digitislam/