Švietimo ir mokslo ministerijos premija B. Vaškeliui

Švietimo ir mokslo ministerija paskyrė 2016 m. Mokslo premijas užsienyje gyvenantiems lietuviams. Džiaugiamės, kad tarp jų yra ir mūsų VDU profesorius emeritas Bronius Vaškelis.

Trumpai apie prof. Bronių Vaškelį

Literatūros mokslų daktaratą 1964 m. įgijęs Pensilvanijos universitete JAV, Bronius Vaškelis svariai pasidarbavo lietuvių literatūros ir teatro tyrinėjimų baruose. 1984–1992 m. buvo Ilinojaus universiteto Čikagoje Lituanistikos katedros vedėjas, aktyviai publikavo darbus apie išeivijos literatūrą JAV akademinėje spaudoje, 1985–1989 m. – Lituanistikos instituto Čikagoje pirmininkas. 1992 m. atvykęs gyventi į Lietuvą profesorius aktyviai įsitraukė į universiteto veiklą, tapo Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi. Lietuvoje profesorius aktyviai prisidėjo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, įkūrė jame Teatrologijos katedrą. Ypatingas jo nuopelnas – susisteminta išeivijos lietuvių teatro istorija. 1993 sausio mėn. 27 d. buvo išrinktas universiteto rektoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1997 m. sausio 27 d. Tuo pačiu metu mokslininkas dėstė lietuvių literatūros kursus VDU magistrantams ir doktorantams, aktyviai dalyvavo literatūrologų, teatrologų, istorikų doktorantūros rengimo procese: vadovavo disertacijoms, buvo disertacijų gynimo komitetų narys ir oponentas. 2011 m. B. Vaškelis įsteigė vardinę stipendiją, motyvuodamas jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus siekti akademinių aukštumų.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau dešimti metai.

Skaitykite daugiau.