Paramos konkursas VDU studentiškoms organizacijoms

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų reikalų departamentas skelbia 2023 m. pagrindinį studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą.

VDU remia studentų organizacijas paramos konkurso būdu kasmet skirdamas tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, menų, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis:

  1. Darnių santykių su universiteto bendruomene kūrimas ir puoselėjimas
  2. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis inicijavimas
  3. Organizacinės kultūros ir studentiškų tradicijų puoselėjimas
  4. Studentiškų organizacijų vaidmuo visuomenės raidai
  5. Veiklų, susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu, koordinavimas

2023 m. horizontalusis prioritetas

2023 m. numatyta visas sritis vienijanti veikla, kuri yra papildomai skatinama ir remiama (horizontalusis prioritetas) – veiklų, skatinančių ukrainiečių įtrauktį kūrimas, siekiant dialogo ir ryšio puoselėjimo su universitetu, miestu, šalimi.

Šios veiklos gali sietis su ukrainiečių įtraukties skatinimu į universiteto, vietos ar Lietuvos bendruomenę. Bendrų veiklų organizavimu su ukrainiečių bendruomene, edukacinių veiklų organizavimu, pirmosios pagalbos mokymų ir pan. Įgyvendinant šį prioritetą studentiškos organizacijos skatinamos dialogo kūrimui su ukrainiečių bendruomene, jos įtraukties skatinimu.

2023 m. projekto paraiškos teikimo terminai ir sąlygos:

  • paraiškas organizacijos privalo pristatyti iki 2023 m. vasario 13 d., 13:00 val. elektronine versija. Jei kils techninės kliūtys, susiekite el. paštu: studentas@vdu.lt (nepateikus paraiškos ir pareiškėjo deklaracijos iki nurodyto termino, paraiška nebus priimama ir vertinama);
  • projekto paraiškoje nurodytos finansinės išlaidos ir veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 1 d.;
  • organizacija gali teikti tik 1 (vieną) projekto paraišką į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
  • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai;
  • minimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį suma 300 eurų (trys šimtai eurų, 00 cnt.), maksimali – 1400 eurų (vienas tūkstantis keturi šimtai eurų, 00 cnt.).

SVARBU: organizacijų vadovai, turintys elektroninius parašus, juos gali naudoti pildydami dokumentus.

Organizacijoms, norinčios gauti universiteto teikiamą paramą, privaloma pateikti:

Daugiau informacijos apie VDU studentų organizacijas

2023 m. projektų paraiškų konkurso prioritetai

2023 m. pagrindinio konkurso terminai ir spec. reikalavimai

Studentiškų organizacijų paramos konkurso nuostatai

Detalesnę informaciją apie projektų paraiškų teikimo ir kitus, su konkursu susijusius klausimus, teikia:

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)