Įteiktos B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendijos

DSC_9966Tęsiant gražią šventinę tradiciją, prieš Šv. Kalėdas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos institute buvo įteiktos Lietuvių fondo skiriamos garsaus išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko ir istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijos.

Stipendijų įteikimo renginys vyko VDU Marijos Gimbutienės auditorijoje. Susirinkusieji sveikino stipendininkus ir džiaugėsi jų laimėjimais. Renginyje dalyvavo ir diplomus bei Lietuvių fondo sveikinimus studentams įteikė Lietuvių fondo valdybos narys ir atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis. „Lietuvių fondas viliasi, kad ši garbinga stipendija padės Jums ne tik sėkmingai tęsti mokslus ir vykdyti mokslinę veiklą, bet ir tapti visaverčiais savo gimtosios žemės šeimininkais“, – rašoma fondo atsiųstame sveikinime studentams.

Renginį vedęs ir visus susirinkusiuosius sveikinęs Išeivijos instituto vadovas, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius pasidžiaugė gražia tradicija, neleidžiančia pamiršti iškilių B. Bieliuko (1908-1992) ir V. Daugirdaitės-Sruogienės (1899-1997) asmenybių. Jų gyvenimas gali būti pavyzdys, liudijantis lietuvių išeivijos darbus ir pastangas stengiantis išlaikyti lietuvybę svetimame krašte. Gimę ir užaugę nepriklausomoje Lietuvoje, karo metais jie buvo nublokšti toli nuo tėvynės.

Istorikė, „Lietuvos istorijos“ vadovėlio autorė ir pedagogė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su dukra Dalia buvo priverstos bėgti iš gimtųjų Bugių nuo artėjančio fronto, besitikėdamos Vokietijoje susitikti su Štuthofo koncentracijos stovykloje kalintu rašytoju Baliu Sruoga. Tačiau šeimai taip ir nebuvo lemta susitikti.
Bronius Bieliukas – vienas iš antinacinės rezistencijos pasipriešinimo dalyvių, pogrindžio organizacijos Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto narys, karo metais vokiečių suimtas ir išvežtas į Bayreutho kalėjimą Vokietijoje. Po karo B. Bieliukas nebegalėjo grįžti į Lietuvą, kur liko jo šeima ir dukra. Persikėlęs gyventi į JAV jis aktyviai įsijungė į išeivijos politinį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą.

Kalbėdamas apie šias asmenybes prof. E. Aleksandravičius visiems susirinkusiems priminė paprastą, bet dažnai užmirštamą tiesą – didžiausia filantropija yra kilusi ne iš turtingų, o iš paprastų ir mažai pasiturinčių žmonių pastangų ir rūpesčio kitais žmonėmis. „Juk Bronius Bieliukas nebuvo turtingesnis už daugelį dabartinės Lietuvos žmonių, tačiau savo kuklų palikimą paliko Pasaulio lietuvių bendruomenės fondui (dabartiniam Lietuvių fondui), tikėdamas, kad ateityje šie pinigai bus skirti nepriklausomos Lietuvos studentams“, – pastebėjo istorikas.
Šiais metais B. Bieliuko vardo stipendija atiteko VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Taikomosios lietuvių kalbotyros programos magistrantei Reginai Sabonytei, Literatūros ir spaudos programos magistrantei Eglei Vėbraitei, Lietuvos istorijos programos magistrantei Solveigai Lukminaitei ir Istorijos programos IV kurso studentui Ričardui Jaramičiui. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija buvo įteikta Istorijos katedros doktorantei Ugnei Marijai Andrijauskaitei.

Apie Lietuvių fondą

Lietuvių fondas yra didžiausia lietuvių filantropinė organizacija pasaulyje, kaupianti lėšas iš nario mokesčio, organizacijų ir pavienių geros valios žmonių aukojamų lėšų bei palikimų. Turbūt nedaug kam žinoma, kad Lietuvių fondo veikla prasidėjo JAV 1962 m. Tuomet išeivijoje kilusi mintis rodės sunkiai įgyvendinama – buvo svajojama surinkti 1 milijoną dolerių, o pinigus įšaldžius ir sėkmingai investavus iš palūkanų remti lietuvių jaunimą, kultūrinį gyvenimą, švietimą išeivijoje. Šį tikslą Lietuvių fondui pavyko įgyvendinti per 12 metų – 1974 m. fondas turėjo beveik 4 tūkst. narių ir peržengė 1 mln. dolerių ribą. Bėgant metams fondas stiprėjo, didėjo jo parama skiriama ne tik JAV, bet ir kitų kraštų lietuvių bendruomenių kultūrinei, švietėjiškai veiklai. Šiuo metu Lietuvių fondas gali didžiuotis daugiau nei 7700 narių visame pasaulyje, o jo kapitalas jau peržengė 35 mln. JAV dolerių. Fondo darbai matomi ir girdimi visame pasaulyje, jo skiriama parama padeda išlaikyti ir stiprinti lietuvybę Europoje, Pietų Amerikoje ar Australijoje gyvenantiems lietuviams, per įvairius visuomeninius, kultūrinius projektus ji pasiekia Lietuvos žmones. Sunku net patikėti – per 53 veiklos metus Lietuvių fondas įvairiems lietuviškiems projektams įgyvendinti ir studentų stipendijoms skyrė per 18 mln. JAV dolerių. Vien 2015 m. projektų paramai ir studentų stipendijoms buvo išdalinta 758 tūkst. dolerių.

Apie Lietuvių fondo stipendijas

Lietuvių fondo rėmėjų bei aukotojų pastangomis yra įsteigtas ne vienas vardinės stipendijos fondas, iš kurių yra skiriamos stipendijos Lietuvos studentams. Daugiau kaip dešimtmetį Lietuvių fondas per Lietuvių išeivijos institutą skiria vardines Broniaus Bieliuko stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko B. Bieliuko stipendijos skirtos remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje veikloje. Stipendijai kandidatus siūlo universiteto akademinės bendruomenės nariai (katedros, dėstytojai, studentų organizacijos). Šiais metais iš 7 pasiūlytų kandidatų komisija atrinko keturis studentus, kuriems rekomendavo įteikti B. Bieliuko stipendiją. Tuo pat metu buvo įteikta ir istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija, kasmet skiriama istorijos studentams.

Daugiau informacijos
VDU Lietuvių išeivijos institutas
Laisvės al. 53, LT-44309 Kaunas
Tel. 8 37 424 960
El. paštas darb.lii@hmf.vdu.lt