Mūsų studentei L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija

Rugsėjo 30-ąją gimė lietuvių išeivijos žurnalistas, publicistas, kultūros ir literatūros tyrinėtojas, „Santaros-Šviesos“ federacijos narys, JAV lietuvių mėnraščio „Akiračiai“ įkūrėjas ir redaktorius  Liūtas Mockūnas – šiemet jam būtų sukakę 82-eri. Šiandien jo atminimą Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pagerbia stipendija, kuri skiriama VDU studentams arba mokslininkams. Liūto ir jo našlės Francoise Mockūnų vardinė stipendija nuo 2010 metų yra skiriama studijoms arba praktikoms bei mokslininkų stažuotėms užsienyje.

527cb

Šių metų stipendiją laimėjo – VDU Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Istorijos bakalauro ketvirtakursė ir Menų fakulteto (MF) Menų istorijos, kritikos ir medijų gretutinių studijų studentė Rimantė Jaugaitė. Laureatės teigimu,  ji planuoja rengti palyginamąjį mokslinį baigiamąjį bakalauro darbą apie lietuvių ir kroatų Atgimimo reiškinius XIX a. „Kitą semestrą turiu parašyti ir baigiamąjį gretutinių studijų darbą, kuris galėtų sietis su bakalauro tema ir nagrinėti lietuvių bei kroatų XIX a. dailę “, – pristato Rimantė Jaugaitė. Siekiant atlikti bakalauro ir gretutinių studijų baigiamųjų darbų tyrimus, stipendija suteiks galimybę vykti į  Zagrebą, Kroatiją rinkti  reikalingus dokumentus ir literatūrą, o taip pat susitikti su vietos kolegomis – studentais ir dėstytojais – kurie padėtų giliau suprasti tam tikrus aspektus ar procesus, duoti patarimų baigiamųjų darbu temoms.

„Zagrebe galėčiau gyvai prisiliesti ir prie dailės kūrinių baigiamąjam menotyriniam darbui, o tuo pat metu kreipčiausi į istorijos institutą, valstybinį archyvą, universitetą ar vietos muziejų, kuriame galėčiau pagelbėti kolektyvui kaip praktikantė. Erasmus+ studentų mainų metu Zagrebe pramokau kroatų kalbą, kuri pasitarnaus tiek moksliniam darbui, tiek praktikos metu“, – savo planus aptaria Rimantė Jaugaitė.

Anot Rimantės Jaugaitės dėstytojo, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) docento Giedriaus Janausko, studentės pasiryžimas siekti tikslo ir kaupti patirtį bendraujant su profesūra bei kolegijomis gali būti įvardintas pavyzdiniu universiteto erdvėje ir už jos ribų. „Studijų VDU laikotarpiu Rimantė savanoriavo Peterburgo vaikų stovykloje, studijavo Sankt-Peterburgo ir Zagrebo universitetuose,, taip pat atliko praktiką Pavijos F. Petrankos Humanitarinėje bibliotekoje ir P. Pagani muziejuje Valsoldoje (Italija) yra aktyvi universiteto Istorikų klubo narė ir AIESEC organizacijos alumni“, – išskirtinę studentės patirtį pristato doc. Giedrius Janauskas.

Pasak laureatės,  Liūto ir Francoise Mockūnų vardinė stipendija akcentuoja lietuvybės sklaidą, o praktikų (ir studijų) užsienyje metu studentas visada tampa savo šalies ambasadoriumi.

Stipendija skatina lietuvybės puoselėjimą išeivijoje

Stipendijos idėjos autorė, Liudo Mockūno našlė Francoise Puzyna Mockūnas sako, jog tai ne tik įamžina jos vyro atminimą, tačiau ir leidžia jauniems, gabiems studentams arba mokslininkams parvežti į Lietuvą „gerosios patirties“.

„Jauniems žmonėms būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrėje aplinkoje patirties, kad jie, grįžę į Lietuvą, galėtų ir mokėtų skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti doros principais paremtą gyvenimą“, – teigė Francoise Mockūnas.

Mecenatės teigimu, stipendija turėtų padėti universitetui plėsti tarptautiškumą, o JAV lietuviams – aktyvinti veiklą Lietuvoje. Ši iniciatyva yra VDU projekto „Pasaulio lietuvių universitetas“ dalis. Vienas svarbiausių jo tikslų – skatinti bendradarbiavimą tarp išeivijos ir Lietuvos mokslininkų.

ir F. Mockūnų stipendija yra skiriama tik gerai besimokantiems universiteto studentams, norintiems pažinti Pasaulio lietuvių diasporą, puoselėti lietuvybę bei skleisti Lietuvos kultūrines vertybes joje, taip skatinant jaunų žmonių mobilumą, daugiakultūrinės patirties augimą.

Liudas Mockūnas – sektinas pavyzdys

Liudas Mockūnas ilgus metus gyveno išeivijoje ir visuomet išliko lietuvybės puoselėtoju, aktyviu išeivijos kultūrinio gyvenimo dalyviu. 1949 metais persikėlęs gyventi į JAV, jis įgijo elektros inžinieriaus specialybę, tačiau labai greitai visą savo laiką ir kūrybinę energiją ėmė skirti žurnalistikai ir rašytiniam žodžiui, pavyzdžiui, periodinėje spaudoje – „Margutyje“, „Metmenyse“, „Akiračiuose“.

Net ir būdamas toli nuo Tėvynės, L. Mockūnas rūpinosi okupuotos Lietuvos likimu, gabeno ten likusiai šviesuomenei išeivijos knygas, periodiką. Pasak jį pažinojusiųjų, Liūtas buvo drąsus lyg tikras liūtas – nebijojo kovoti už tiesą, nevengė viešai aštriai pasisakyti, paprieštarauti valdžios struktūroms. Jis iki šiol išlieka sektinas pavyzdys jaunimui, kaip puoselėti lietuvybę svetur ir pritraukti į gimtinę pažangias idėjas.

„Liūtas Mockūnas žavėjo ir stebino universalumu, nesenkančia energija, tolerancija, bet kartu ir aštria plunksna, nuolat inspiruodavo naujus projektus, į juos įtraukdavo ne tik bendraminčius, bet ir būrį jaunimo. Jo nonkonformistinė laikysena ir išmintis daugeliui kultūrinį liberalizmą kaip gyvenimo pagrindą suvokiančių žmonių buvo tikra gyvenimo mokykla“, – pasakoja VDU Lietuvių išeivijos instituto darbuotojai.

Mockūnas grįžo į Lietuvą 2005 m. ir čia tuoj pat aktyviai įsijungė į kultūrinę veiklą, dalyvavo įvairiuose renginiuose, rašė apie istoriją, kultūrą, literatūrą, prisidėjo perkeliant „Akiračių“ leidybą į Lietuvą.