Nauja magistro programa – Modernioji lingvistika

Kviečiame studijuoti naujoje magistro programoje Modernioji lingvistika. Programos trukmė – 1,5 metų. Per pirmą ir antrą semestrą studentai klausys dėstomų kursų, trečią semestrą rengs magistro darbą.

Šia programa norima parengti plataus profilio filologus, išmanančius kalbotyros dalykus ir tarpdalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymą kalbos technologijų bei socialinių mokslų srityse ir kitų sričių žinių pritaikymą lingvistikoje. Baigę programą absolventai įgis Lingvistikos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Programoje gali studijuoti Filologijos, Komunikacijos, Švietimo ir ugdymo krypčių bei kitų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei krypčių studijas baigę absolventai.

Studentai turės unikalią galimybę patys pasirinkti pageidaujamą specializaciją. Pirmą ir antrą semestrą galės rinktis dalykus iš pageidaujamo specializacijos bloko: Kalbos technologijos ir vertimas arba Sociolingvistika. Šie du blokai siūlomi atsižvelgiant į nacionalinius ir Europos prioritetus, visuomenės pokyčius, naujus darbo rinkos poreikius.

Kalbos technologijos ir vertimas. Vertimo teorijų išmanymas, gebėjimas naudotis automatinės ir automatizuotos kalbos analizės įrankiais, vertimo ir redagavimo praktika, kalbos apdorojimo, kaupimo, saugojimo ir teksto tvarkybos žinios, gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimas absolventams suteiks galimybę įsidarbinti vertimų biuruose, teikti kalbos redagavimo paslaugas, dirbti leidyklose, redakcijose, televizijoje ir radijo stotyse, reklamos agentūrose, informacijos valdymo įstaigose, kalbos technologijas kuriančiose įmonėse. Studijų metu kalbos technologijų įgūdžių studentai galės įgyti tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) nacionaliniame centre, įsteigtame VDU.

Sociolingvistika. Nuolat intensyvėjant ir įvairėjant migracijai bei jos rūšims, kintant etninių daugumų / mažumų koncepcijoms, išryškėja sociolingvistikos srities specialistų, gebančių profesionaliai įvertinti ir prognozuoti kalbos ir visuomenės sąveiką bei spręsti įvairius kalbos politikos klausimus, poreikis. Studentai, pasirinkę Sociolingvistikos specializaciją, gilinsis į socialinius ir kognityvinius kalbinės tapatybės aspektus: kalbos variantiškumą, stilizaciją, kalbos ideologijas, kalbos sąsajas su etniniais, religiniais, politiniais, istoriniais, biologiniais, lyties, psichinės raidos ir kt. veiksniais. Įgytos sociolingvistikos srities žinios suteiks absolventams galimybę konsultuoti daugiakalbystės klausimais teisės, kultūros, švietimo, verslo atstovus. Absolventai, turėdami sociolingvistikos žinių ir gerai mokėdami gimtąją bei užsienio kalbą, galės dėstyti lietuvių kalbą negimtakalbiams įvairiuose kursuose, patys juos organizuoti ir jiems vadovauti. Praktinių šios srities įgūdžių studentai galės įgyti VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre.

Moderniosios lingvistikos programos absolventai turės galimybę dirbti mokslinį darbą mokslinių tyrimų institutuose ir centruose, universitetuose, tęsti akademinę veiklą doktorantūroje.

  • Lietuvių kalbos katedra

  • Telefonas (8 37) 327 835
  • El. paštas lkk@hmf.vdu.lt