Lituanistikos katedra

Tarpukariu Vytauto Didžiojo universitete dirbo žymūs lietuvių kalbininkai ir literatai, daugelio kalbotyros ir literatūrologijos sričių pradininkai Lietuvoje: Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Eduardas Volteris, Pranas Skardžius, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete 1990 m. buvo įsteigta Lituanistikos katedra. Ji 1992 m. buvo pertvarkyta į Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Anuomet susiformavo svarbiausios Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų vykdomų tyrimų kryptys. Katedroje dirba dėstytojai ir mokslininkai, kurių iniciatyva Lietuvoje pradėti ar tęsiami tekstynų, kompiuterinės lingvistikos, psicholingvistikos, vaikų kalbos, sakytinės lietuvių kalbos tyrimai, komparatyvistiniai, regioninės Kauno literatūros, egzodo bei vaikų literatūros tyrimai. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria plačiai naudojamus skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius, rašo monografijas, skirtas užsienio universitetų lituanistiniams centrams, tyrinėja Kauno regiono literatūrą. Nuo 2016 metų abi katedros susijungė į Lituanistikos katedrą.

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė / daugiakalbystė,  sociolingvistika.
Gyvenimo aprašymas
egle.krivickaite@vdu.lt

 

Dr. Eugenija Valienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė lietuvių literatūra ir literatūros kritika, literatūros sociologija, spaudos tyrimai.
Gyvenimo aprašymas
eugenija.valiene@vdu.lt

Dr. Jolanta Kovalevskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, frazeologija, terminologija ir leksikografija, leksinė gramatika.
CRIS
jolanta.kovalevskaite@vdu.lt

Dr. Kristina Vaisvalavičienė


Darbo tema: Lietuvių ir latvių periodika vaikams: literatūriniai ir sociokultūriniai aspektai (nuo ištakų iki 1944 m.).
Vadovė: doc. dr. A. Gustaitienė.
Gyvenimo aprašymas
kristina.vaisvalaviciene@vdu.lt

dr. Neringa Butnoriūtė


Mokslinių tyrimų sritys: XX a. II pusės ir naujausioji lietuvių literatūra, poetinis ikoniškumas, kultūrinė žiniasklaida, literatūros kritika.
Gyvenimo aprašymas
neringa.butnoriute@stud.vdu.lt

Dr. Ramūnas Čičelis


Mokslinių tyrimų sritys: medijų teorijos ir praktikos, lietuvių išeivijos literatūra, literatūros ir filosofijos ryšiai
ramunas.cicelis@vdu.lt

Dr. Regina Sabonytė


regina.sabonyte@vdu.lt

Dr. Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, pragmatika, sociolingvistika.
Gyvenimo aprašymas
viktorija.kavaliauskaite-vilkiniene@vdu.lt

Elena Pakalnytė


Mokslinių tyrimų sritys: kalbos įsisavinimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, vaikų kalba.
elena.pakalnyte@vdu.lt

Agnė Cesiulė


Darbo tema: Lietuvių literatūros mikroistorija (1938 ir 2010)
Vadovė: doc. dr. Vijolė Višomirskytė
Gyvenimo aprašymas
agne.cesiule@vdu.lt

Aušra Urbanavičiūtė


Darbo tema: Ideologijos raiškos atpažinimas diskurse lyginamuoju aspektu.
Vadovė: Doc. dr. Jurgita Vaičenonienė
ausra.urbanaviciute@stud.vdu.lt

Eglė Mikulskaitė


Darbo tema: Literatūrinė kartografija: liminalumo reprezentacijos šiuolaikinėje lietuvių prozoje.
Vadovė: Doc. dr. Indrė Žakevičienė
egle.mikulskaite@stud.vdu.lt

Gerda Pilipaitytė


Darbo tema: Traumos naratyvai šiuolaikinėje lietuvių ir ispanų dramaturgijoje
Vadovė: doc. dr. Aurelija Mykolaitytė
Gyvenimo aprašymas
gerda.pilipaityte@vdu.lt

Joris Kazlauskas


Darbo tema: Prozodinė hierarchija lietuvių kalboje
Vadovė: prof. dr. Asta Kazlauskienė
Gyvenimo aprašymas
joris.kazlauskas@vdu.lt

Kristina Tutlytė


Darbo tema: Rašymo formos lūžio literatūros lauke: Icchoko Mero, Vytauto Martinkaus, Ramūno Klimo tekstai.
Vadovė: doc. dr. Indrė Žakevičienė.
Gyvenimo aprašymas
kristina.tutlyte@stud.vdu.lt

 

Laima Jancaitė


Darbo tema: Lietuvių kalbos gramatinių kategorijų aprašas kalbos technologijų tyrimams.
Vadovė: doc. dr. Erika Rimkutė.
Gyvenimo aprašymas
laima.jancaite@vdu.lt

Skirmantė Gribauskienė


Darbo tema: Paveldėtoji vaikų kalba: gramatikos raida.
Vadovė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė
skirmante.gribauskiene@vdu.lt

Edgaras Dambrauskas


Darbo tema: Melagingų naujienų atpažinimas: lietuvių kalbos modelio sudarymas remiantis specializuotu tekstynu
Vadovas: doc. dr. Andrius Utka
edgaras.dambrauskas@stud.vdu.lt