Lituanistikos katedra

Tarpukariu Vytauto Didžiojo universitete dirbo žymūs lietuvių kalbininkai ir literatai, daugelio kalbotyros ir literatūrologijos sričių pradininkai Lietuvoje: Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Eduardas Volteris, Pranas Skardžius, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete 1990 m. buvo įsteigta Lituanistikos katedra. Ji 1992 m. buvo pertvarkyta į Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Anuomet susiformavo svarbiausios Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų vykdomų tyrimų kryptys. Katedroje dirba dėstytojai ir mokslininkai, kurių iniciatyva Lietuvoje pradėti ar tęsiami tekstynų, kompiuterinės lingvistikos, psicholingvistikos, vaikų kalbos, sakytinės lietuvių kalbos tyrimai, komparatyvistiniai, regioninės Kauno literatūros, egzodo bei vaikų literatūros tyrimai. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria plačiai naudojamus skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius, rašo monografijas, skirtas užsienio universitetų lituanistiniams centrams, tyrinėja Kauno regiono literatūrą. Nuo 2016 metų abi katedros susijungė į Lituanistikos katedrą.

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė


Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė / daugiakalbystė,  sociolingvistika.
Gyvenimo aprašymas
egle.krivickaite@vdu.lt

 

Dr. Eugenija Valienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė lietuvių literatūra ir literatūros kritika, literatūros sociologija, spaudos tyrimai.
Gyvenimo aprašymas
eugenija.valiene@vdu.lt

Dr. Danguolė Kalinauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: Tekstynų lingvistika, semantika, pragmatika, teksto lingvistika, trumpųjų tekstų žanrų (minimalistinės komunikacijos formų) tyrimai, diskurso analizė, kalbos kultūra, redagavimas
Gyvenimo aprašymas
danguole.kalinauskaite@stud.vdu.lt

dr. Justina Petrulionytė-Sabonienė


Mokslinių tyrimų sritys: Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, sociologinės prieigos į literatūrą, postklasikinė naratologija, miesto naratyvas.
Gyvenimo aprašymas
justina.petrulionyte-saboniene@vdu.lt

Dr. Jolanta Kovalevskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, frazeologija, terminologija ir leksikografija, leksinė gramatika.
CRIS
jolanta.kovalevskaite@vdu.lt

Dr. Kristina Vaisvalavičienė


Darbo tema: Lietuvių ir latvių periodika vaikams: literatūriniai ir sociokultūriniai aspektai (nuo ištakų iki 1944 m.).
Vadovė: doc. dr. A. Gustaitienė.
Gyvenimo aprašymas
kristina.vaisvalaviciene@vdu.lt

dr. Neringa Butnoriūtė


Mokslinių tyrimų sritys: XX a. II pusės ir naujausioji lietuvių literatūra, poetinis ikoniškumas, kultūrinė žiniasklaida, literatūros kritika.
Gyvenimo aprašymas
neringa.butnoriute@stud.vdu.lt

Agnė Cesiulė


Darbo tema: Lietuvių literatūros mikroistorija (1938 ir 2010)
Vadovė: doc. dr. Vijolė Višomirskytė
Gyvenimo aprašymas
agne.cesiule@vdu.lt

Gerda Pilipaitytė


Darbo tema: Traumos naratyvai šiuolaikinėje lietuvių ir ispanų dramaturgijoje
Vadovė: doc. dr. Aurelija Mykolaitytė
Gyvenimo aprašymas
gerda.pilipaityte@vdu.lt

Jolita Ančlauskaitė


Darbo tema: Dvikalbių vaikų, gyvenančių Norvegijoje, gramatikos raida
Vadovė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė
Gyvenimo aprašymas
jolita.anclauskaite@vdu.lt

Joris Kazlauskas


Darbo tema: Prozodinė hierarchija lietuvių kalboje
Vadovė: prof. dr. Asta Kazlauskienė
Gyvenimo aprašymas
joris.kazlauskas@vdu.lt

Kristina Tutlytė


Darbo tema: Rašymo formos lūžio literatūros lauke: Icchoko Mero, Vytauto Martinkaus, Ramūno Klimo tekstai.
Vadovė: doc. dr. Indrė Žakevičienė.
Gyvenimo aprašymas
kristina.tutlyte@stud.vdu.lt

 

Laima Jancaitė


Darbo tema: Lietuvių kalbos gramatinių kategorijų aprašas kalbos technologijų tyrimams.
Vadovė: doc. dr. Erika Rimkutė.
Gyvenimo aprašymas
laima.jancaite@vdu.lt

Regina Sabonytė


Darbo tema: Lietuvių kalbos intonacija autosegmentinės-metrinės teorijos požiūriu
Vadovė: prof. dr. A. Kazlauskienė.
Gyvenimo aprašymas
regina.sabonyte@vdu.lt

Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė


Darbo tema: Lietuvių vaikų mandagumo strategijos ir šnekos aktų įsisavinimas.
Vadovė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė
Gyvenimo aprašymas
viktorija1.kavaliauskaite@vdu.lt

Vytautas Ožeraitis


Darbo tema: Sintaksinio sudėtingumo analizės taikymas tekstų klasifikacijai ir bendrojo lavinimo moksleivių raštingumo lygio vertinimui
Vadovė: prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė
Gyvenimo aprašymas
vytautas.ozeraitis@vdu.lt