Projektai

JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „SOCIOLINGVISTIKA IR DAUGIAKALBYSTĖ“ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
2012-2015 m. projektas „Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ rengimas ir įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091). VDU kartu su partneriais Johano Gutenbergo universitetu Maince (Vokietija), Stokholmo universitetu (Švedija) ir Tartu universitetu (Estija) sukūrė ir vykdo Jungtinę tarptautinę magistrantūros studijų programą „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“, kurios tikslas – parengti daugiakalbius tarptautinio lygio sociolingvistikos ir daugiakalbystės sričių specialistus, gerai išmanančius sociolingvistikos kryptis, teorijas ir metodus, gebančius įgytas žinias kūrybiškai ir kritiškai pritaikyti įvairiapusiams daugiakalbystės (sociolingvistiniams) tyrimams, gerai išmanančius Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę bei politinį kontekstą, galinčius dirbti ir konsultuoti kalbos politikos ir mažumų (kalbų) politikos planavimo srityse.
Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: prof. Jūratė Ruzaitė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


JUNGTINĖS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS „RYTŲ EUROPOS STUDIJOS IR TYRIMAI“ ĮGYVENDINIMAS“
2012-2014 m. projektas „Jungtinės magistro studijų programos „Rytų Europos studijos ir tyrimai“ įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-077). Projektu siekiama įgyvendinti Studijų kokybės vertinimo centro teigiamai įvertintą ir ŠMM registruotą jungtinę magistro studijų programą „Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES)“ (angl. Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES)) bei plėsti jos tarptautiškumą. Sudaryti sąlygas studentų ir darbuotojų mobilumui, suteikti galimybę skirtingų šalių, patirčių ir kultūrų studentams studijuoti naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje erdvėje, paskatinti juos perimti skirtingų šalių ir aukštojo mokslo institucijų studijų patirtį. Projekte planuojama gerinti studijų kokybės bei efektyvumo rodiklius, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą; sudaryti modernias, konkurencingas ir patrauklias mokymosi visą gyvenimą sąlygas, didini MIREES jungtinės programos konkurencingumą, pristatant jos pasiekimus pasaulyje.
Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: prof. Ineta Dabašinskienė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ, LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ IR LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS
2012-2014 m. projektu „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) Vytauto didžiojo universitetas su projekto partneriais Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu siekia stiprinti užsienio lituanistikos ir baltistikos centrų ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šiuo projektu siekiama skatinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimo ir intensyvesnės lituanistikos centrų plėtrą užsienyje, užtikrinant komunikaciją tarp Lietuvos užsienio centrų, užsienyje esančių Lituanistikos centrų ir toje šalyje esančios bendruomenės bendradarbiavimą, akademinės ir plačiosios visuomenės komunikavimą. Projektas padeda vykdyti „Globalios Lietuvos“ misiją mezgant ryšius su išvykusiais mokslininkais, būsimais studentais, skleisti informaciją ir argumentuotą nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę.

Zenklas_soc.agenturaProjekto vadovė: doc. dr. Laimutė Anglickienė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

 


LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSINĖS-SEMANTINĖS ANALIZĖS SISTEMA TEKSTYNUI, LIETUVIŠKAM INTERNETUI IR VIEŠOJO SEKTORIAUS TAIKYMAMS
2011-2014 m. projektu „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui“ (Nr.VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007) Vytauto Didžiojo universitetas ir projekto partneris Kauno Technologijos universitetas siekė sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Projekto rezultatai: viešosios elektroninės lietuvių rašytinės kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės semantinės analizės ir paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu.
Pletros fondas

Projekto vadovas: doc. dr. Darius Amilevičius.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.