Projektai

JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „SOCIOLINGVISTIKA IR DAUGIAKALBYSTĖ“ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
2012–2015 m. vykdytas projektas „Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ rengimas ir įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091). VDU kartu su partneriais Johano Gutenbergo universitetu Maince, Vokietijoje, Stokholmo universitetu Švedijoje ir Tartu universitetu Estijoje sukūrė ir vykdo jungtinę tarptautinę magistro studijų programą „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“, kurios tikslas – parengti daugiakalbius tarptautinio lygio sociolingvistikos ir daugiakalbystės sričių specialistus, gerai išmanančius sociolingvistikos kryptis, teorijas bei metodus, gebančius įgytas žinias kūrybiškai ir kritiškai pritaikyti įvairiapusiams daugiakalbystės (sociolingvistiniams) tyrimams, gerai išmanančius Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę, kultūrinę įvairovę bei politinį kontekstą, galinčius dirbti ir konsultuoti kalbos politikos ir mažumų (kalbų) politikos planavimo srityse
Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: prof. Jūratė Ruzaitė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


JUNGTINĖS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS „RYTŲ EUROPOS STUDIJOS IR TYRIMAI“ ĮGYVENDINIMAS“

2012–2014 m. vykdytas projektas „Jungtinės magistro studijų programos „Rytų Europos studijos ir tyrimai“ įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-077). Projektu siekta įgyvendinti Studijų kokybės vertinimo centro teigiamai įvertintą ir ŠMM registruotą jungtinę magistro studijų programą „Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES)“ (angl. Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES)) bei plėsti jos tarptautiškumą. Siekta sudaryti sąlygas studentų ir darbuotojų mobilumui, suteikti galimybę skirtingų šalių, patirčių ir kultūrų studentams studijuoti naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje erdvėje, paskatinti juos perimti skirtingų šalių ir aukštojo mokslo institucijų studijų patirtį. Projektu stengtasi gerinti studijų kokybės bei efektyvumo rodiklius, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, sudaryti modernias, konkurencingas ir patrauklias mokymosi visą gyvenimą sąlygas, didinti MIREES jungtinės programos konkurencingumą, pristatant jos pasiekimus pasaulyje.
Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: prof. Ineta Dabašinskienė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ, LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ IR LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS

2012–2014 m. projektu „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriais Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu siekė stiprinti užsienio lituanistikos bei baltistikos centrų ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šiuo projektu siekta skatinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimą ir lituanistikos centrų plėtrą užsienyje; užtikrinti komunikaciją tarp Lietuvos užsienio centrų ir užsienyje esančių lituanistikos centrų, tarp toje šalyje esančios bendruomenės ir akademinės bei plačiosios visuomenės. Projektas padeda vykdyti „Globalios Lietuvos“ misiją užmegzti ryšius su išvykusiais mokslininkais, būsimais studentais, skleisti informaciją ir argumentuotą nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę.

Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: doc. dr. Laimutė Anglickienė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSINĖS-SEMANTINĖS ANALIZĖS SISTEMA TEKSTYNUI, LIETUVIŠKAM INTERNETUI IR VIEŠOJO SEKTORIAUS TAIKYMAMS

2011–2014 m. projektu „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007) Vytauto Didžiojo universitetas ir projekto partneris Kauno technologijos universitetas siekė sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti rašytinę lietuvių kalbą elektroninėje erdvėje tiek profesinėje, tiek asmeninėje veikloje; kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos bei kultūros išteklius; sukurti interaktyvias elektronines rašytinės lietuvių kalbos ir semantikos paslaugas bei išteklius ir juos saugančią informacinę sistemą. Projekto rezultatai: viešosios elektroninės rašytinės lietuvių kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės bei paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu.

Pletros fondas

Projekto vadovas: doc. dr. Darius Amilevičius.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.