Projektai

2019 m.

Kalbos neišsivystymo požymiai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: spontaninės ir išgautosios kalbos analizė bei eksperimentiniai tyrimai

Projekto vykdymo trukmė: 2019-2020 m.

Projekto vadovė: Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa


Žurnalas „Darbai ir Dienos“

Projekto vykdymo trukmė: 2019 m.

Projekto vadovė: Rūta Petrauskaitė

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa


Žurnalas „Oikos“

Projekto vykdymo trukmė: 2019 m.

Projekto vadovas: Egidijus Aleksandravičius

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa


Tarp minties ir politinio veiksmo. Algirdo Greimo laiškai

Projekto vykdymo trukmė: 2019 m.

Projekto vadovas: Egidijus Aleksandravičius

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa


2018 m.

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje. Pranešimas „Fenomenologinė Vosyliaus Sezemano ir Nikolajaus Hartmanno estetika“

Veiklos vykdymas: 2018 m.

Dalyvis: prof. Dalius Jonkus

Veikla: „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0054


Tarptautinė konferencija „Emocijų fenomenologija“

Projekto vykdymo trukmė: 2918 m.

Dalyvis: prof. Dalius Jonkus

Veikla: LMT parama mokslo renginiams 2018 m.

Projekto Nr.: P-MOR-18-34


Laimėta konkursinė doktorantūra

Pareiškėja / laimėtoja: Asta Kazlauskienė

Laimėta doktorantūros tema: Prozodinė hierarchija lietuvių kalboje

Paraiškos registracijos Nr. KD-18039


Jogailaičių valstybių finansinis pajėgumas XVI a.: lyginamoji perspektyva

Projekto vykdymo trukmė: 2018-2021 m.

Projekto vadovas: Marius Sirutavičius

DAINA (Lietuvos-Lenkijos dvišalis projektas LMT ir Lenkijos nacionalinis mokslo centras)


2017 m.

Dokumentinio filmo „Kaunas, Sugiharos ir Japonijos miestas“ filmavimas

Trukmė: 2017 balandžio mėn. – 2018 kovo mėn.

Vadovas: Aurelijus Zykas

Rėmėjas: Tošibos Tarptautinis Fondas


Laimėta konkursinė doktorantūra

Pareiškėja / laimėtoja: Asta Kazlauskienė

Laimėta doktorantūros tema: Lietuvių kalbos intonacija autosegmentinės-metrinės teorijos požiūriu

Paraiškos registracijos Nr. KD-17045


Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas  (Semantika 2) (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01)

Projekto vykdymo trukmė: 2017-2020 m.

Projekto vadovas: Andrius Utka

ESFA


Krakių kotryniečių vienuolynas: nuo davatkų bendruomenės iki lietuviškos kongregacijos

Projekto vykdymo trukmė: 2017-2019 m.

Projekto vadovė: Vaida Kamuntavičienė

Mokslininkų grupių projektai


Jaunimo aktyvumo ugdymas regiono kultūros centruose (S/TYR-12(6.51)-2017)

Projekto vykdymo trukmė: 2017-2019 m.

Projekto vadovė: Egidija Kiškina

Kultūros fondas


Prosovietinės Lietuvos ir kaimyninių valstybių organizacijos 1988-1991 metais: politinės veiklos ir mobilizacijos strategijos

Projekto vykdymo trukmė: 2017-2018 m.

Projekto vadovas: Andrei Kazakevič

LMT Nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“


CLARIN-PLUS, Nr. 676529 (H2020-INFRADEV-1-2015-1)

Projekto vykdymo trukmė nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30

Projekto vadovas: Andrius Utka


Algirdo Juliaus Greimo politinės-rezistencinės veiklos emigracijoje pėdsakai (ISA 17/13)

Projekto vykdymo trukmė nuo 2017-03-03 iki 2017-11-01

Projekto vadovas: Egidijus Aleksandravičius

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros fondas


2016 m.

Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas

Projekto vykdymo trukmė: 2016-2020 m.

Projekto vadovės: Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Laimutė Anglickienė

ESFA


Lietuvių kalbos pastoviųjų junginių automatinis atpažinimas (PASTOVU) (LIP-027/2016)

Projekto vykdymo trukmė: 2016-2018 m.

Projekto vadovė: Erika Rimkutė

LMT Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa


Šiuolaikinė sakytinė lietuvių kalba: leksikos ir gramatikos tyrimas tekstynų lingvistikos metodu (LIP-16334)

Projekto vykdymo trukmė: 2016-2018 m.

Projekto vadovė: Laura Kamandulytė-Merfeldienė

LMT Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa


Diplomatinės veiklos organizacija LDK 1569‐1604 metais (LIP-007/2016)

Projekto vykdymo trukmė: 2016-2018 m.

Projekto vadovas: Marius Sirutavičius

LMT Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa


Miestiečių elito tapatybės ir socialinės-politinės transformacijos XVIII a. antroje pusėje – XIX a. pirmoje pusėje: Kauno miesto atvejis (LIP-16400)

Projekto vykdymo trukmė: 2016-2018 m.

Projekto vadovas: Liudas Glemža

LMT Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa


Netipiškos kalbos raidos specifika: dvynių kalbos atvejis (LIP-020/2016)

Projekto vykdymo trukmė: 2016-2017 m.

Projekto vadovė: Ingrida Balčiūnienė

LMT Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa


2014 m.

Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis savarankiškumas

Projekto vykdymo trukmė: 2014-2020 m.

Projekto vadovė: Asta Kazlauskienė

ESFA


Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language

Projekto vykdymo trukmė: 2014-2019 m.

Projekto vadovė: Ineta Dabašinskienė.

COST IS1406


Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network.

Koordinuoja Porto universitetas (Portugalija).

Projekto vykdymo trukmė: 2014-2018 m.

Projekto valdymo komiteto narė Ingrida Balčiūnienė

COST IS1401


2013 m.

Collaboration of Aphasia Trialists (CATs)

Koordinuoja Glazgo universitetas (Jungtinė Karalystė).

Projekto vykdymo trukmė: 2013-2017 m.

Projekto valdymo komiteto narė Ingrida Balčiūnienė, vykdytoja Laura kamandulytė-Merfeldienė

COST IS1208


2012 m.

JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „SOCIOLINGVISTIKA IR DAUGIAKALBYSTĖ“ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
2012–2015 m. vykdytas projektas „Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ rengimas ir įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091). VDU kartu su partneriais Johano Gutenbergo universitetu Maince, Vokietijoje, Stokholmo universitetu Švedijoje ir Tartu universitetu Estijoje sukūrė ir vykdo jungtinę tarptautinę magistro studijų programą „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“, kurios tikslas – parengti daugiakalbius tarptautinio lygio sociolingvistikos ir daugiakalbystės sričių specialistus, gerai išmanančius sociolingvistikos kryptis, teorijas bei metodus, gebančius įgytas žinias kūrybiškai ir kritiškai pritaikyti įvairiapusiams daugiakalbystės (sociolingvistiniams) tyrimams, gerai išmanančius Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę, kultūrinę įvairovę bei politinį kontekstą, galinčius dirbti ir konsultuoti kalbos politikos ir mažumų (kalbų) politikos planavimo srityse
Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: prof. Jūratė Ruzaitė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


JUNGTINĖS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS „RYTŲ EUROPOS STUDIJOS IR TYRIMAI“ ĮGYVENDINIMAS“

2012–2014 m. vykdytas projektas „Jungtinės magistro studijų programos „Rytų Europos studijos ir tyrimai“ įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-077). Projektu siekta įgyvendinti Studijų kokybės vertinimo centro teigiamai įvertintą ir ŠMM registruotą jungtinę magistro studijų programą „Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES)“ (angl. Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES)) bei plėsti jos tarptautiškumą. Siekta sudaryti sąlygas studentų ir darbuotojų mobilumui, suteikti galimybę skirtingų šalių, patirčių ir kultūrų studentams studijuoti naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje erdvėje, paskatinti juos perimti skirtingų šalių ir aukštojo mokslo institucijų studijų patirtį. Projektu stengtasi gerinti studijų kokybės bei efektyvumo rodiklius, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, sudaryti modernias, konkurencingas ir patrauklias mokymosi visą gyvenimą sąlygas, didinti MIREES jungtinės programos konkurencingumą, pristatant jos pasiekimus pasaulyje.
Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: prof. Ineta Dabašinskienė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ, LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ IR LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS

2012–2014 m. projektu „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriais Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu siekė stiprinti užsienio lituanistikos bei baltistikos centrų ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šiuo projektu siekta skatinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimą ir lituanistikos centrų plėtrą užsienyje; užtikrinti komunikaciją tarp Lietuvos užsienio centrų ir užsienyje esančių lituanistikos centrų, tarp toje šalyje esančios bendruomenės ir akademinės bei plačiosios visuomenės. Projektas padeda vykdyti „Globalios Lietuvos“ misiją užmegzti ryšius su išvykusiais mokslininkais, būsimais studentais, skleisti informaciją ir argumentuotą nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę.

Zenklas_soc.agentura

Projekto vadovė: doc. dr. Laimutė Anglickienė.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.


2011 m.

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSINĖS-SEMANTINĖS ANALIZĖS SISTEMA TEKSTYNUI, LIETUVIŠKAM INTERNETUI IR VIEŠOJO SEKTORIAUS TAIKYMAMS

2011–2014 m. projektu „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007) Vytauto Didžiojo universitetas ir projekto partneris Kauno technologijos universitetas siekė sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti rašytinę lietuvių kalbą elektroninėje erdvėje tiek profesinėje, tiek asmeninėje veikloje; kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos bei kultūros išteklius; sukurti interaktyvias elektronines rašytinės lietuvių kalbos ir semantikos paslaugas bei išteklius ir juos saugančią informacinę sistemą. Projekto rezultatai: viešosios elektroninės rašytinės lietuvių kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės bei paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu.

Pletros fondas

Projekto vadovas: doc. dr. Darius Amilevičius.
Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.