Leidiniai

Kauno istorijos metraštis

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 1998-


Kauno istorijos metraštis yra Vytauto Didžiojo universiteto mokslinis leidinys, skirtas Kauno miesto ir krašto istorijai. Metraščio tikslas – skatinti Kauno miesto ir krašto praeities tyrinėjimus ir skelbti jų rezultatus. Metraščio redakcinė kolegija šio tikslo siekia suburdama istorikus, archeologus, urbanistikos, architektūros ir meno istorikus, etnologus, kalbos istorikus bei kitų mokslų specialistus, taip pat skatindama tarpdisciplininius Kauno miesto ir krašto istorijos tyrimus. Be kitų metraščio tikslų minėtinas Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimas dirbti mokslinį darbą.

Prieiga per internetą

Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919-1940 m.

Andriejus Stoliarovas

Leidykla: Vytauto Didžiojo karo muziejus, Išleidimo metai: 2014


Pirmoji lietuviška studija, skirta kariuomenės teisingumo institucijų (Armijos / Kariuomenės teismo, pulko teismo, karo / karo lauko teismo, karininkų garbės teismo) ir karinių teisinių institucijų (karo komendantūros, karo milicijos / karo policijos, kariuomenės areštinių, karo belaisvių ir koncentracijos stovyklų, drausmės dalių ir Karo kalėjimo) istorinei raidai nušviesti.
Atskleidžiamos kariuomenės teisminių institucijų atsiradimą lėmusios istorinės aplinkybės, struktūriniai dėsningumai ir formavimo ypatumai, analizuojamos kompetencijos erdvės ir karinių teismų veiklos specifika, išskiriamos karinės teisinės institucijos, kurios įgyvendino teisėtumą ir padėjo karinei teisminei valdžiai įvykdyti teisingumą, įvertinamas kariuomenės teisingumo institucijų reorganizavimas ir likvidavimas.

Oikos

Periodinis leidinys

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2006-


Žurnalas „Oikos“ skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti.
Žurnalo misija – įsilieti į bendrą Europos Sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, kurių geografija itin išsiplėtė. Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, imuniteto globalizacijai stiprinimo.
Žurnalo paskirtis turi būti įgyvendinama skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (emigracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, institucionalizuota lietuvybė – PLB), pristatant didžių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį atsparumą. Taip pat siekiama pritraukti Vakaruose gyvenančių intelektualų pajėgas, reikalingas tiek Lietuvos valstybės politikai išeivijos atžvilgiu kryptingai formuoti, tiek padėti pačioms išeivijos bendruomenėms išsilaikyti.

Reikalavimai straipsniams

Prieiga per internetą

Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969)

Daiva Dapkutė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Ši monografija – biografinis tyrimas, skirtas vieno iš senosios kartos Amerikos lietuvių, verslininko, garsaus visuomenininko ir mecenato, spaudos leidėjo ir rėmėjo, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko Juozo Bachuno-Bačiūno (1893–1969) gyvenimo ir veiklos istorijai. Remiantis istoriniais šaltiniais atskleidžiami svarbiausi ir mažai žinomi jo gyvenimo momentai, pristatoma sėkmingo verslo istorija, atskleidžiamas J. Bachuno vaidmuo Amerikos lietuvių tautinės srovės organizacijose ir įnašas į Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrimą.
Ši knyga atverčia dar vieną pamirštą mūsų istorijos puslapį: supažindina su žmogumi, kuris neabejotinai vertas Pasaulio lietuvio vardo, kuris, sukūręs savo verslą ir išgarsėjęs tarp amerikiečių, ne vienam buvo pavyzdys, kaip galima išlikti lietuviu ir net didžiuotis lietuviu esant.

Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje: XX a. 7 dešimtmetis – XXI a. pradžia

Romualdas Apanavičius, Eglė Aleknaitė, Eglė Savickaitė-Kačerauskienė, Kristina Apanavičiūtė-Sulikienė, Ingrida Šlepavičiūtė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


Monografijoje apibendrinant 2011–2015 m. Vytauto Didžiojo universitete vykdyto projekto „Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje: XX a. 7 deš. – XXI a. pr.“ tyrimo duomenis, atskleidžiamas istorinis folkloro sąjūdžių, prasidėjusių dar XIX a. pabaigoje, kelias, įvertinama tarpukario ir pokario stilizacija, šiuolaikinės jos tąsos būdai. Daug dėmesio skiriama stilizuotos ir autentiškos etninės muzikos nuo XX a. 7 dešimtmečio gaivinimui, analizuojami dainų ir šokių ansamblių, liaudiškų kapelų, šokių kolektyvų, folkloro ansamblių judėjimo ypatumai, naujos gaivinimo formos, ištiriamos etninės ir šiuolaikinės pramoginės muzikos sąsajos. Įvertinama visų judėjimo būdų organizacija ir vadyba, taip pat dalyvių vertybinės nuostatos, telkiantis į globalizacijos procesą ir jo poveikį šiuolaikinei visuomenei.

Tylieji priesaikos riteriai : Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais

Asta Petraitytė-Briedienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Knyga skirta Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone istorijai. Šaltojo karo metais joje dirbę diplomatai Povilas Žadeikis, Juozas Kajeckas, dr. Stasys Antanas Bačkis ir Stasys Lozoraitis (jaunesnysis) buvo tarsi riteriai, kurie, davę priesaiką, tyliai dirbo vardan Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, jos sugrįžimo į tarptautinės politikos areną. Remiantis archyviniais dokumentais, akademine literatūra ir atskirų asmenų pasakojimais atskleidžiamas diplomatų sukurtas „nematomas tinklelis“. Jo gijos, apjungusios politinę lietuvių išeiviją, JAV institucijas (Valstybės departamentą) ir okupuotą kraštą, buvo diplomatų veiklos pagrindas.

LT valstybės erdvėsLietuvos Didžioji kunigaikštytė XV-XVI a.: valstybių erdvės ir jos sričių samprata

Laima Bucevičiūtė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


Monografijoje pasakoja apie tai, kaip kaimynystė su kiekvienu politiniu dariniu keitė Lietuvos valstybės teritorinio audinio tekstūrą, veikė jos fizinių sienų raidą ir kaip šie procesai atsispindėjo XV–XVI a. mentaliniame valstybės žemėlapyje. Kokiu būdu be realiai egzistavusių sienų, jų nustatymo technikos ir technologijos, valstybės ribos egzistavo ir visuomenės sąmonėje.
Vytauto Didžiojo valdymo laikais pasiektas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos plėtros apogėjus dažnai apibūdinamas fraze – „valstybė nuo jūrų iki jūrų“. Šis romantizuotas valstybės erdvės suvokimo įvaizdis yra giliai įsirėžęs į istorinę atmintį, gyvas ir reikšmingas, tačiau kartu ir provokuojantis klausti, ką mes iš tiesų žinome apie svarbiausią Lietuvos valstybingumo požymį – jos teritoriją ir sienas?

Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena

Agnė Bielinskienė, Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Aurelija Tamošiūnaitė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Vadovėlis skiriamas visiems kalbos vartotojams, norintiems susipažinti su lietuvių bendrinės kalbos normomis ir vartosena. Kiekvieno skyriaus ar poskyrio pradžioje pateikiamos bendrinės kalbos normos, vėliau pereinama prie vartosenos analizės, kiekviename skyriuje pateikiama praktinių užduočių. Knyga palengvins organizuoti pratybas, padės formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

Prieiga per internetą

Terminu atpažinimas Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir apibrėžimas

Agnė Bielinskienė, Loic Boizou, Gintarė Grigonytė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Andrius Utka

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


Monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų nustatymo ir apibrėžimo tyrimai. Tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos ir tekstynų lingvistikos principais. Knygoje aprašyta, kaip buvo sudarytas specialusis švietimo ir mokslo tekstynas, kokiais metodais remiantis automatiškai nustatyti galimi terminai, kaip iš jų atsirinkti analizuotos srities terminai, kokia jiems būdinga struktūra, su kokiomis problemomis susidurta bandant automatiškai nustatyti terminų antraštines formas. Didelis dėmesys skirtas metodologijai aptarti, kaip pusiau automatiškai iš tekstyno nustatyti dalykinę informaciją apie terminus, kurią būtų galima panaudoti apibrėžtims sudaryti.

Prieiga per internetą

Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai

Asta Kazlauskienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams ir visiems, norintiems mokytis bendrinės kalbos kirčiavimo. Didžiausias dėmesys vadovėlyje sutelktas į kirčiavimo taisykles ir praktinį jų taikymą. Pateiktos užduotys nėra lygiavertės. Skaitytojas čia ras pavienių kirčiuotinų žodžių, žodžių junginių, visai paprastų tekstų ir eilėraščių. Tais atvejais, kai žodžiai šnekamojoje kalboje ne visada taisyklingai tariami, o skaitytojas dar nemoka nustatyti kirčio vietos, pratimuose kirčiuotas skiemuo paryškintas. Kai kuriuos pratimus skaitytojas galės atlikti savarankiškai – jų atsakymai pateikti knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai.

Prieiga per internetą

Pirminio lietuvių kalbos ritmo dėsningumai

Asta Kazlauskienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


Monografijoje nagrinėjamas neeiliuotos lietuvių kalbos ritmas. Analizuojamos akustinės garsinės kalbos ypatybės, galinčios atskleisti ritmiškumą. Siekiama išsiaiškinti, kuriai tipologinei kalbos ritmo grupei gali būti priskiriama lietuvių kalba, kas – kirtis ar skiemens trukmė – yra pagrindiniai ritmo rodikliai. Aiškinamasi, kas lemia neeiliuotos rašytinės kalbos ritmiškumą. Svarstomas klitikų vaidmuo rišliojoje kalboje. Aptariami metrinės fonologijos principai ir galimybės remiantis ja interpretuoti lietuvių kalbos ritmą.

Lietuvių šventinis kalendorius

Laimutė Anglickienė , Giedrė Barkauskaitė, Dalia Senvaitytė, Arūnas Vaicekauskas, Asta Venskienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Leidinys skirtas  lietuvių kalbą ir kultūrą studijuojančius užsieniečius supažindinti su lietuvių laiko skaičiavimu bei kalendorinėmis šventėmis. Knygoje stengiamasi atskleisti ne tik kaip šventė buvo švenčiama XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje bet ir šiandieninę situaciją: ar šventė išnyko, transformavosi, ar su nedideliais pakitimais išliko populiari ir šiomis dienomis. Parodoma švenčių kaita, trumpai apibūdinamas šiandieninis šventės vyksmas. Autoriai kalendorines šventes supranta kaip įvairias lietuvių kultūros sritis apjungiantį veiksnį, todėl pateikiami su kalendorinėmis šventėmis susiję tautosakos ir choreografijos kūriniai, aprašomi liaudies meno žanrai bei šventinio maisto ruošimas.

Prieiga per internetą

Prieš aušrą

Egidijus Aleksandravičius

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


XIX a. vidurio Lietuvos kultūrinis, visuomeninis gyvenimas neatskiriamas nuo Lietuvių tautinio atgimimo idėjų formavimosi procesų. Knygoje tarsi piešiami to meto Lietuvos kultūros veikėjų portretai. Analizuodamas Simono Daukanto, tapytojo Jono Zenkevičiaus aplinką, knygos autorius perteikia spalvingą XIX a. vidurio Lietuvos dailės (ir dailininkų) pasaulį. Nors dauguma knygos personažų yra meno pasaulio atstovai (M. Kulieša, A. Žametas-Žemaitis, F. Smuglevičius ir kt.), tačiau tai nėra eilinis biografijų sąvadas. Platus istorinis kontekstas atskleidžia ne tik sudėtingas iškilias asmenybes, bet ir visą XIX a. Lietuvos kultūrinę bei politinę situaciją.

Takas: lietuvių kalba kitakalbiams : B1 lygis

Laura Čubajevaitė, Jūratė Ruzaitė, Greta Lemanaitė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Vadovėlis „Takas“ skirtas B1 lygio lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Jį sudaro 8 pamokos – „žingsniai“, apimantys svarbias šiam lygiui leksikos temas ir dalį gramatikos. Ši knyga – rinkinys įvairių žanrų, skirtingo sudėtingumo tekstų, kad tiek studentai, tiek jų mokytojai galėtų lanksčiai, kūrybingai ir efektyviai naudotis pateikta medžiaga. Tekstų įvairovė – bandymas atsižvelgti į skirtingų mokymosi stilių, pomėgių, socialinių sričių ir interesų besimokančiųjų poreikius. Apskritai vadovėlio išeities taškas – autentiški tekstai ir natūrali kalbos vartosena.
Dalis gramatikos taisyklių pateikta pamokose kaip aktyvios užduotys. Daugiau informacijos ir gramatikos taisyklių pateikta gramatikos priedo įklijoje, kuri suskirstyta ne pagal pamokas, o pagal kalbos dalis.

Prieiga per internetą

Tautiniai naratyvai ir herojai Vidurio Rytų Europoje po 1989 m.

Egidijus Aleksandravičius, Kastytis Antanaitis, Tomasz Blaszczak, Moreno Bonda, Liudas Glemža, Andrea Grifante, Rūstis Kamuntavičius, Marius Sirutavičius, Andrius Švarplys, Leonas Tolvaišis

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


Kolektyvinę monografiją sudaro dešimties autorių mokslinės studijos, kurioms pagrindą davė Vytauto Didžiojo universitete atliktas plačios apimties tyrimo projektas „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989–1911)“. Išsamūs analitiniai mokslininkų darbai aprėpia ištisus įvairių Vidurio Rytų Europos tautų ir regionų istorijos, politinių, socialinių sanklodų periodus, inovatyviai pateikia gausias skirtingų tautinių naratyvų interpretacijas.

Trumpa lietuvių literatūros istorija

Indrė Žakevičienė, Asta Gustaitienė, Vijolė Višomirskytė, Aurelija Mykolaitytė, Dalia Kuizinienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Metodinėje mokomojoje knygoje pristatomi lietuvių literatūros istorijos raidos etapai ir tendencijos. Knygos autorės analizuoja chrestomatinių lietuvių rašytojų kūrybą, pateikia literatūros proceso vertinimo įvairovę. Leidinys yra skirtas baltistikos ir lituanistikos centrų studentams.

This methodological textbook is an introduction to the historical stages of development of Lithuanian literature and its trends. The authors of the book present a concise overview of Lithuanian chrestomatic authors’ works, analyzing them and providing a variety of reviews of the literary process. The textbook is designed for students at Baltic and Lithuanian Studies centres.

Prieiga per internetą

Ugniagesyba Kaune 1815-1945 metais: knyga skirta ugniagesybos Kaune 200 metų sukakčiai

Remigijus Civinskas, Arvydas Pakštalis, Brigita Tranavičiūtė

Leidykla: Kauno ugniagesių savanorių draugija, Išleidimo metai: 2015


Mokslo studijoje atskleidžiama Kauno ugniagesybos istorija nuo XVI a. iki 1945 metų. Knyga struktūriškai sudaryta iš keturių dalių, kiekvienoje nagrinėjama tam tikro ugniagesybos etapo raida. Nemaža dalimi archyvinių šaltinių tyrime remiamasi pirmą kartą. Knygoje gausu unikalių ikonografinių šaltinių. Leidinys skirtas ugniagesybos specialistams ir besidomintiesiems ugniagesybos, Kauno miesto istorija.

Ancient Lithuanian Calendar Festivals

Arūnas Vaicekauskas

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Knygoje aptariamos tradicinės lietuvių kalendorinės šventės, jų raida, apeigos ir papročiai. Susitelkiama ir į tai, kaip kaimo bendruomenės švęsdavo Kalėdas, Šv. Jono ir Šv. Jurgio dienas, ypač į senąsias apeigas, vis dar gyvuojančias ir šiandien. Skaitytojas ras atsakymus į šiuos klausimus: kuo Užgavėnės skiriasi nuo kitų kalendorinių švenčių, kodėl Velykos, pasiekusios Lietuvą per krikščionybę, atskleidžia ankstyvuosius lietuvių papročius ne prasčiau nei kitos tradicinės ikikrikščioniškosios kaimo šventės. Ši knyga skirta kiekvienam besidominčiam tradicine lietuvių kultūra bei papročiais.

The book discusses traditional Lithuanian calendar festivals, their development, rituals, and customs. It also focuses on the ways rural communities celebrated Christmas, St John’s Day, and St George’s Day, paying special attention to ancient rituals that are still practiced today. The reader will also find answers to the following questions: What is the difference between Shrovetide and other calendar festivals? Why can Easter, which reached Lithuania with Christianity, reveal the customs of early Lithuanians no worse than other traditional rural festivals of pre-Christian origin? The book is dedicated to everyone interested in traditional Lithuanian culture and customs.

Darbai ir dienos

Periodinis leidinys

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 1930-


„Darbai ir dienos“ – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos.

Mokslo darbų serija „Grupės ir aplinkos“ skirta aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams. Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos. Serijos tikslas – aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, perimant geriausius socialinės psichologijos, socialinės kultūrinės antropologijos, sociologijos, gamtos mokslų bei matematikos pasiekimus.

Reikalavimai straipsniams

Prieiga per internetą

Valia priešintis : paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos

Vytautas Jokubauskas, Jonas Vaičenonis, Vygantas Vareikis, Hektoras Vitkus

Leidykla: Klaipėdos universitetas, Išleidimo metai: 2015


Kolektyvinėje monografijoje analizuojama paramilitarizmo genezė, tiriama XX a. pirmosios pusės partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje patirtis (metodai, ideologija), jos pritaikymo galimybės Lietuvos valstybės kariniam saugumui užtikrinti XXI a.; analizuojamos atkurtosios Lietuvos Respublikos karinių pajėgų kūrimo aplinkybės, grėsmės valstybės saugumui, gynybos planavimas, įvardijami galimi karinių pajėgų ateities transformacijos scenarijai, nagrinėjamos paramilitarinių organizacijų panaudojimo valstybės gynybos sistemoje galimybės.

History of Lithuanian Culture

Vijolė Višomirskytė, Rasa Žukienė, Dalia Kuizinienė, Dalia Senvaitytė, Edgaras Klivis

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Šioje metodinėje studijų knygoje atskleidžiami lietuvių etninės kultūros bruožai, analizuojami jos raidos etapai ir ryškiausios XX a. Lietuvos meno, teatro ir literatūros tendencijos, perteikiami lietuvių tapatumo kultūrinių pokyčių aspektai. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems Lietuvos ir Baltijos studijų centruose.

This methodological study book reveals the features of Lithuanian ethnic culture, analyzes the stages of development and the most significant tendencies of Lithuanian art, theatre and literature of the 20th century and actualizes the aspects of cultural change of Lithuanian identity. The publication is intended for students of the centres for Lithuanian and Baltic studies.

Vosyliaus Sezemano filosofija : savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija

Dalius Jonkus

Leidykla: 2015


Monografija Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija rašyta 2014–2015 metais, vykdant projektą Fenomenologija Vosyliaus Sezemano filosofijoje. Sezemano filosofija apmąstoma susiejant ją su XX a. pradžios filosofiniu kontekstu. Atskleidžiami Sezemano filosofijos ryšiai su fenomenologine filosofija, parodoma, kaip jis transformuoja neokantinę pažinimo teoriją. Nagrinėjamos objektyvuoto ir neobjektyvuoto žinojimo, savęs pažinimo, kultūros krizės, estetinės patirties problemos. Monografija skirta visiems besidomintiems Lietuvos filosofijos istorija ir fenomenologija.

Grupės ir aplinkos

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2009-


Mokslo darbų serija „Grupės ir aplinkos“ skirta aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams. Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos. Mažųjų visuomenės grupių tyrimai apima jaunimo skonio (gyvenimo stiliaus) subkultūrines grupes, naujiesiems religiniams judėjimams priskiriamas grupes, etnines mažumas bei jų subgrupes ir daugelį kitų grupių, kurių nariai, bendraudami tarpusavyje ir su aplinka, sukuria autentišką / individualią grupės būseną bei saviraišką. Tyrinėjamos ir laisvalaikio, ir gyvenimo būdo (stiliaus) grupės, ir organizuotos grupės, „tinklai“ bei judėjimai. Serijos tikslas – aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, perimant geriausius socialinės psichologijos, socialinės kultūrinės antropologijos, sociologijos, gamtos mokslų bei matematikos pasiekimus.

Prieiga per internetą