Lituanistikos katedra

Tarpukariu Vytauto Didžiojo universitete dirbo žymūs lietuvių kalbininkai ir literatai, daugelio kalbotyros ir literatūrologijos sričių pradininkai Lietuvoje: Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Eduardas Volteris, Pranas Skardžius, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete 1990 m. buvo įsteigta Lituanistikos katedra. Ji 1992 m. buvo pertvarkyta į Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Anuomet susiformavo svarbiausios Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų vykdomų tyrimų kryptys. Katedroje dirba dėstytojai ir mokslininkai, kurių iniciatyva Lietuvoje pradėti ar tęsiami tekstynų, kompiuterinės lingvistikos, psicholingvistikos, vaikų kalbos, sakytinės lietuvių kalbos tyrimai, komparatyvistiniai, regioninės Kauno literatūros, egzodo bei vaikų literatūros tyrimai. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria plačiai naudojamus skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius, rašo monografijas, skirtas užsienio universitetų lituanistiniams centrams, tyrinėja Kauno regiono literatūrą. Nuo 2016 metų abi katedros susijungė į Lituanistikos katedrą.

Sigita Jakimovienė


Darbo tema: Nusikaltimų diskurso konstravimo būdai Lietuvos žiniasklaidoje ir jėgos struktūrose.
Vadovė prof. habil. dr. R. Petrauskaitė.
Gyvenimo aprašymas
sigita.jakimoviene@stud.vdu.lt

 

Danguolė Kalinauskaitė


Darbo tema: Minimalistinės komunikacijos formos: trumpųjų tekstų žanrai ir kalba.
Vadovė prof. habil. dr. R. Petrauskaitė.
Gyvenimo aprašymas
danguole.kalinauskaite@stud.vdu.lt

Justina Petrulionytė-Sabonienė


Darbo tema: Miestas literatūroje: Kauno reprezentavimo strategijos šiuolaikinėje lietuvių prozoje.
Vadovė dr. V. Višomirskytė.
Gyvenimo aprašymas
justina.petrulionyte-saboniene@vdu.lt

Kristina Vaisvalavičienė


Darbo tema: Lietuvių ir latvių periodika vaikams: literatūriniai ir sociokultūriniai aspektai (nuo ištakų iki 1944 m.).
Vadovė doc. dr. A. Gustaitienė.
Gyvenimo aprašymas
kristina.vaisvalaviciene@vdu.lt

Regina Sabonytė


Darbo tema: Lietuvių kalbos intonacija autosegmentinės-metrinės teorijos požiūriu
Vadovė prof. dr. A. Kazlauskienė.
Gyvenimo aprašymas
regina.sabonyte@vdu.lt