Lituanistikos katedra

Tarpukariu Vytauto Didžiojo universitete dirbo žymūs lietuvių kalbininkai ir literatai, daugelio kalbotyros ir literatūrologijos sričių pradininkai Lietuvoje: Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Eduardas Volteris, Pranas Skardžius, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Eretas, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete 1990 m. buvo įsteigta Lituanistikos katedra. Ji 1992 m. buvo pertvarkyta į Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Anuomet susiformavo svarbiausios Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų vykdomų tyrimų kryptys. Katedroje dirba dėstytojai ir mokslininkai, kurių iniciatyva Lietuvoje pradėti ar tęsiami tekstynų, kompiuterinės lingvistikos, psicholingvistikos, vaikų kalbos, sakytinės lietuvių kalbos tyrimai, komparatyvistiniai, regioninės Kauno literatūros, egzodo bei vaikų literatūros tyrimai. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuria plačiai naudojamus skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius, rašo monografijas, skirtas užsienio universitetų lituanistiniams centrams, tyrinėja Kauno regiono literatūrą. Nuo 2016 metų abi katedros susijungė į Lituanistikos katedrą.

Regina Sabonytė


Darbo tema: Lietuvių kalbos intonacija autosegmentinės-metrinės teorijos požiūriu
Vadovė prof. dr. A. Kazlauskienė.
Gyvenimo aprašymas
regina.sabonyte@vdu.lt

Joris Kazlauskas


Darbo tema: Prozodinė hierarchija lietuvių kalboje
Vadovė prof. dr. Asta Kazlauskienė
Gyvenimo aprašymas
joris.kazlauskas@vdu.lt

Agnė Cesiulė


Darbo tema: Lietuvių literatūros mikroistorija (1938 ir 2010)
Vadovė doc. dr. Vijolė Višomirskytė
Gyvenimo aprašymas
agne.cesiule@vdu.lt