Savarankišką mokslinę veiklą VDU pradės devyni mokslo daktarai

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, patvirtino podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso laimėtojus, tarp kurių – 9 VDU projektai, kurių bendra vertė sudaro 640,211.34 Eur. Net 3 projektus laimėjo HMF Filosofijos katedros profesoriai.

Nr. Projekto paraiškos kodas Projekto pavadinimas Stažuotės vadovas Stažuotojas
1. 09.3.3-LMT-K-712-19-0007 Miško medžių dauginamosios medžiagos kilmės kontrolės sistemos sukūrimas Lietuvoje pagal DNR žymenis Darius Danusevičius Darius Kavaliauskas
2. 09.3.3-LMT-K-712-19-0038 Ironija populiariosios kultūros medijose Pietari Kääpä Kristina Stankevičiūtė
3. 09.3.3-LMT-K-712-19-0137 Filosofijos mokymas mokykloje: veiksmingų metodų paieškos Tatjana Aleknienė Sigita Šilingaitė
4. 09.3.3-LMT-K-712-19-0143 Brassica napus fitoremediacijos potencialas keičiantis klimato sąlygoms Romualdas Juknys Austra Dikšaitytė
5. 09.3.3-LMT-K-712-19-0148 Kintančio klimato poveikis antimikrobinių medžiagų toksiškumui kompostiniam sliekui (Eisenia fetida) Jūratė Žaltauskaitė Diana Miškelytė
6. 09.3.3-LMT-K-712-19-0150 Jacques’o Lacano tikrovės samprata šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste Gintautas Mažeikis Kasparas Pocius
7. 09.3.3-LMT-K-712-19-0159 Žmogus ir gyvūnas intersubjektyvumo problematikoje. Fenomenologinė perspektyva. Dalius Jonkus Mindaugas Kazlauskas
8. 09.3.3-LMT-K-712-19-0169 Kultūros organizacijų kiekybinio vertinimo modeliavimas Violeta Pukelienė Rusnė Kregždaitė
9. 09.3.3-LMT-K-712-19-0187 Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės Edita Gruodytė Ramunė Jakštienė

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją.

Podoktorantūros stažuočių projektams iš viso skirta daugiau nei 12,5 mln. eurų. Lėšos numatytos dvejų metų stažuotojo moksliniams tyrimams, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti.