Vardinės stipendijos

Broniaus Bieliuko stipendija

Lietuvių fondas (LF) JAV ir Lietuvių išeivijos institutas skiria Broniaus Bieliuko stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto studentams remti.

Stipendijos tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių pagrindinių studijų III–IV kurso studentams ir magistratūros studijų I–II kurso studentams. Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai:

  • pažangumas – stipendija skiriama gerai besimokantiems studentams;
  • aktyvus dalyvavimas studentiškoje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje;
  • privalumas būtų domėjimasis lietuvių išeivijos istorijos ir kultūros procesų tyrimais.

Studentus rekomenduoja universiteto bendruomenė. Siūlymus svarsto Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto sudaryta stipendijų skyrimo komisija, kuri atrenka ir rekomenduoja kandidatus B. Bieliuko stipendijai gauti.

Konkursas stipendijai laimėti skelbiamas rugsėjo–spalio mėn. Informaciją apie konkursą galima rasti Lietuvių išeivijos instituto ir Humanitarinių mokslų fakulteto naujienose.

Daugiau informacijos apie stipendiją.


Dr. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija

Lietuvių fondas  (LF) JAV ir Lietuvių išeivijos institutas kasmet skiria V. Daugirdaitės-Sruogienės vardines stipendijas gabiems, gerai besimokantiems, aktyviai mokslinėje ir visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

Konkursas stipendijai laimėti skelbiamas rugsėjo–spalio mėn. Informaciją apie konkursą galima rasti  Humanitarinių mokslų fakulteto naujienose.

Detalesnė informacija suteikiama Lietuvių išeivijos institute (el. paštu daiva.dapkute@vdu.lt).


Antano Juodvalkio stipendija

Lietuvių išeivijos visuomenininko, žurnalisto Antano Juodvalkio vardinės stipendijos steigėjai, Juodvalkių šeima, siekia remti rezistencijos kovų ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių palikuonis, gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje bei visuomeninėje veikloje. Taip pat stipendija yra skiriama rezistencijos temos tyrimams, ji skiriama už baigiamuosius bakalauro, magistro darbus, kuriuose analizuojama rezistencijos tematika. Stipendijai lėšų skiria A. Juodvalkio dukra Eglė Juodvalkė ir sūnus Uosis Juodvalkis.

Konkursas stipendijai laimėti skelbiamas rugsėjo–spalio mėn. Informaciją apie konkursą galimą rasti Lietuvių išeivijos instituto ir Humanitarinių mokslų fakulteto naujienose.

Detalesnė informacija suteikiama Lietuvių išeivijos institute (el. paštu dalia.kuiziniene@vdu.lt).


Prof. Broniaus Vaškelio stipendija

VDU kasmet rugsėjį skelbia vardinės prof. Broniaus Vaškelio stipendijos konkursą.

Universitete įsteigta buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija dalimis yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros ir Istorijos katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams.

Stipendiatas (-ė) turi gerai mokytis, aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtoti teatrologijos arba lietuvių literatūros mokslinius tyrimus.

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 37) 327877, el. paštu asta.slapikiene@vdu.lt.


Viktoro Kuprevičiaus stipendija

VDU Menų, Humanitarinių mokslų ir Katalikų teologijos fakultetų magistrantai kviečiami dalyvauti kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus vardinės stipendijos konkurse. V. Kuprevičiaus stipendija remia ir skatina Lietuvos, ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūros tyrinėjimus.

Konkurse gali dalyvauti magistrantūros studijų studentas (-ė), parašęs baigiamąjį bakalauro darbą apie Lietuvos, ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio meną, kultūrą, istoriją ir tęsiantis to paties laikotarpio tyrimus. Stipendiatas turi gerai mokytis, aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje.

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 37) 327 878, el. paštu aida.semaskiene@vdu.lt.


Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų stipendija

2010 m. Vytauto Didžiojo universitete įsteigtos vardinės Liūto ir Francoise Mockūnų stipendijos kasmet skiriamos VDU Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetų studentams bei mokslininkams studijoms, praktikoms ir stažuotėms užsienyje.

Stipendijomis siekiama įamžinti Liūto Mockūno (1934–2007) – žymaus išeivijos žurnalisto, literatūros tyrinėtojo, kultūrologo, „Santaros-Šviesos“ federacijos nario bei ilgamečio „Akiračių“ redaktoriaus – atminimą. Pagal stipendijų nuostatus, konkursas kasmet skelbiamas rugsėjo 30-ąją – minint L. Mockūno gimtadienį.

VDU vardinių Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų stipendijų skyrimo tvarkos aprašas