Bendradarbiavimas su Liepojos universitetu

2021 m. spalio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete viešėjo Liepojos universiteto (Liepājas universitāte) vadovų delegacija. Universiteto rektorė dr. habil. philol.  Dacė Markus, mokslo prorektorė dr. philol. Ieva Uozuola (Ieva Ozola) bei Pedagogikos ir socialinio darbo fakulteto dekanė dr. paed. Linda Pavytuola (Linda Pavītola) domėjosi fakulteto studijų programomis, studijų naujovėmis, vykdomais tyrimais.

Susitikime kartu su VDU HMF atstovėmis – dekane doc. dr. Rūta Eidukevičiene, prof. dr. Ineta Dabašinskiene, doc. dr. Laura Kamandulyte-Merfeldiene (Lituanistikos katedra) bei dr. Kristina Vaisvalavičiene (Letonikos centras) – diskutavo apie bendradarbiavimo galimybes, studentų, dėstytojų mainus. Fakultete viešnios aplankė ir Letonikos centrą, skaityklai dovanojo pastaruoju metu Liepojos universiteto mokslininkų išleistų knygų.

VDU ir Liepojos universitetai bendradarbiauja jau nuo 2000 m., mūsų universiteto filologai aktyviai dalyvauja kolegų organizuojamose mokslinėse konferencijose „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā“ (Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrinėjimuose), „Vārds un tā pētīšanas aspekti“ (Žodis ir jo tyrinėjimo aspektai). Pastaroji vyks š. m. lapkričio 25–26 dienomis, o paraiškas dar galima teikti iki spalio 24 d.

TEIKTI PARAIŠKĄ