Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras

Centro tikslai

  • Analizuoti kalbos ar kalbų vartojimo ypatybes, kalbos sistemos pokyčius, susijusius su globalizacija ir atskleidžiančius kalbos / šnekos įvairovės-stabilumo fenomeną; tirti per pastaruosius dešimtmečius dėl daugiakultūrės aplinkos atsiradusius bei naujai atsirandančius žanrus ir naujas viešojo diskurso formas Lietuvoje.
  • Tirti kalbos raidos ypatumus daugiakultūrėje ar daugiakalbėje visuomenėje. Aprašyti tipinę kalbos raidą, būdingą lietuvių kalbai ir palyginti ją su kitomis kalbomis, kas ypač svarbu daugiakalbėje visuomenėje.
  • Įvertinti globalizacijos, daugiakultūriškumo, imigracijos ir emigracijos poveikį šiandieninei kalbos situacijai, kalbos kitimui ir kalbos raidai, tirti ir analizuoti klausimus, susijusius su kalbos politika; identifikuoti ir analizuoti su daugiakultūriškumu ir daugiakalbyste susijusias problemas Lietuvoje ir tirti jas Europos kontekste.
  • Rengti eksperimentus, sociolingvistines apklausas sakytinės kalbos daugiakultūrėje visuomenėje tyrimams.
  • Atlikti tyrimus, rodančius antrosios ar / ir daugiau kalbų mokymosi tendencijas ir su tuo susijusius pokyčius įvairiuose sektoriuose (miestai vs rajonai), įvairiose profesinėse grupėse (turizmo sritis, ekonomika, socialiniai ir humanitariniai mokslai) ar socialiniuose sluoksniuose (pensinio amžiaus žmonės, neįgalieji ir pan.), taikant įvairius socialinius ir humanitarinius metodus. Bendradarbiaujant su užsienio ekspertais, ieškoti/kurti priemones ir metodus minėtų tikslų įgyvendinimui.
  • Kurti priemones, šaltinius (įvairaus pobūdžio tekstynus, eksperimentinius tyrimus) sakytinės kalbos daugiakultūrėje visuomenėje analizei. Ruošti duomenų bazes, t.y. garsynus, žodynus, atskleidžiančius (ne)kintančios kalbos / šnekos ypatumus, kalbos / šnekos įvairovės-stabilumo fenomeną.

 

Mokslinės veiklos sritys

  • Kalbos vartojimo ypatybės, kalbos sistemos pokyčiai, susiję su globalizacija.
  • Kalbos raidos ypatumai daugiakultūrėje ir daugiakalbėje visuomenėje.
  • Kalbos raidos sutrikimai ir korekcija.
  • Užsienio kalbų mokymasis ir sąveika su gimtąja kalba.

 

Partneriai Lietuvoje

Logopedinės pagalbos centras 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Mokyklinio ugdymo įstaigos

Aukštojo mokslo įstaigos

Mokslinių tyrimų įstaigos

Partneriai užsienyje